Všeobecné obchodní podmínky - GO! Express & Logistics, s.r.o.

I. Rozsah použití

Cílovou skupinou těchto všeobecných obchodních podmínek jsou obchodní partneři společnosti GO! Express & Logistics s. r. o. Přepravujeme nebo zajišťujeme přepravu malých spěšných zásilek. Jestliže není následnými Všeobecnými obchodními podmínkami upraveno jinak, provádí se přeprava dle zákonných předpisů. Při mezinárodních přepravách automobily platí ustanovení Dohody o přepravní smlouvě v mezinárodní nákladní silniční dopravě (CMR), při mezinárodních leteckých přepravách Dohoda pro sjednocení práva pro leteckou nákladní přepravu (Varšavská dohoda) a při mezinárodních železničních přepravách Smlouvy o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM).

Jiné obchodní podmínky odesílatele platí pouze, pokud je písemně potvrdíme před započetím smlouvy.

II. Služby a ceny

Naše přepravní služby zahrnují vyzvednutí, transport a doručení zásilky. Doba doručení uvedená ve smlouvě o přepravě, popřípadě v jiných ujednáních mezi námi a odesílatelem, je pouze nezávazným odhadem doby doručení, pokud nebylo výslovně ujednáno jinak.

Neneseme odpovědnost za zpoždění či nedoručení zásilky nebo její části, pokud vyplývají z okolností mimo naši kontrolu, zejména
- z vyšší moci včetně bouřek, povodní, požáru, mlhy, sněhu nebo mrazu;
- z vyšší moci včetně válečných událostí, havárií, stávek, embarg, místních sporů nebo občanských nepokojů;
- z celostátních nebo místních narušení pozemních dopravních sítí a mechanických problémů dopravních prostředků nebo strojních zařízení.

Z přepravy jsou vyloučeny zásilky, které lze doručovat v České republice nebo odesílat do zahraničí jen podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách nebo podle jiných právních předpisů v platném znění. Rovněž jsou z přepravy vyloučeny při přímých jízdách zásilky o hodnotě více než 50.000,- EUR. Na tuto skutečnost je odesílatel povinen nás upozornit. Obzvláště jsou z přepravy vyloučeny zásilky s velmi vysokou hodnotou, jestliže si odesílatel písemně nepřál při udělení zakázky dopravní pojištění nebo pojištění cenných předmětů ve smyslu článku IV. se správným uvedením hodnoty nebo nebyla učiněna zvláštní písemná samostatná smluvní ujednání. Mezi zboží o obzvláštní hodnotě patří zejména, ale ne výhradně, předměty mimořádné hodnoty (jako např. umělecká díla, směneční cenné papíry, starožitnosti, drahokamy, známky, unikáty, zlaté, stříbrné nebo jiné šperky, nebo převoditelné směnečné cenné papíry (zejména šeky, směnečné cenné papíry, vkladní knížky, akcie nebo jiné jistiny). Z přepravy jsou rovněž vyloučeny peníze, kazící se potraviny, některé nebezpečné zboží, jakož i zboží, které ohrožuje lidi, životy zvířat nebo dopravní prostředky. Při mezinárodních transportech je vyloučeno také takové zboží, které je vyloučeno z letecké přepravy dle ustanovení International Airtransport Association (IATA) nebo International Civil Aviation Organisation (ICAO).

Před přijetím zásilky nejsme povinni zkoumat její obsah. Dle § 2557 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) je odesílatel povinen poskytnout nám správné údaje o obsahu zásilky a jeho povaze a odpovídá za škodu nám způsobenou porušením této povinnosti. Odesílatel se nemůže zprostit odpovědnosti za škodu způsobenou porušením této povinnosti podle § 2913 ObčZ. Pokud nesprávné údaje ovlivní míru odborné péče námi vynaložené na provádění přepravy, neodpovídáme za škodu na zásilce dle § 2566 odst. 1, popřípadě § 2566 odst. 2 písm. a) ObčZ. Jsme povinni podat odesílateli v přiměřené lhůtě zprávu o škodě na zásilce vzniklé do jejího doručení příjemci. Hrozí-li na zásilce bezprostředně podstatná škoda a není-li čas si vyžádat pokyny odesílatele nebo prodlévá-li odesílatel s takovými pokyny, jsme oprávněni zásilku vhodným způsobem prodat na účet odesílatele. V mezinárodní přepravě jsme oprávněni nebezpečné zásilky, jejichž nebezpečná povaha nám nebyla známa, kdykoliv a kdekoliv složit, zničit nebo zneškodnit, a to bez jakékoli povinnosti nahradit škodu. Kromě toho odesílatel odpovídá za veškeré výlohy a škody vzniklé odevzdáním takové zásilky k přepravě nebo její přepravou. Pokud je nebezpečná nebo vyloučená zásilka dopravena zpět k odesílateli, nese odesílatel také náklady zpětné přepravy.

Přeprava k příjemci se zpravidla provádí dopravní cestou přiměřenou objednanému druhu servisu. Lze vždy výslovně dohodnout dodání dle možnosti tentýž den, přes noc nebo přímou jízdou. Dle druhu služby je pak zásilka doručena v rámci času doručení uvedeného v aktuálně platném ceníku.

Odměna, která má být zaplacena za přepravu, musí být uhrazena v hotovosti nejpozději při vydání zásilky kurýrovi, který zakázku přijal, jestliže nebyla výslovně učiněna jiná dohoda k okamžiku převzetí přepravované zásilky. Pokud není platba provedena při nebo po převzetí přepravované zásilky, tak nejpozději čtrnáct dní po převzetí přepravovaného zboží nebo čtrnáct dní po obdržení faktury nastává bez další upomínky prodlení s platbou, pokud nebyla učiněna jiná dohoda týkající se platby, požadavků z přepravního výkonu a ostatních vedlejších výkonů. V případě prodlení uplatníme úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Možnost uplatnění vyšší škody zůstává vyhrazena.

Účtujeme vždy vyšší hodnotu ze skutečné hrubé hmotnosti a volumetrické hmotnosti. Objemová hmotnost je stanovena přepočtem: (délka krát šířka krát výška zásilky v centimetrech) děleno 5000. Během přepravy můžeme kontrolovat hmotnost nebo objem zásilky, případně počet kusů v zásilce. V případě nesrovnalosti mezi hmotností či objemem zásilky nebo počtem kusů v zásilce, které jsou uvedeny v objednávce nebo na přepravním listu, jsou pro výpočet ceny přepravného nebo pro stanovení příplatku použity údaje, které jsme během této kontroly stanovili.

Vyhrazujeme si právo účtovat doplňkové příplatky zejména v případě atypických zásilek, v případě ztížené manipulace se zásilkami, dále v případě doručení do odlehlých oblastí či oblastí se zhoršenou dostupností. Dodatečnými příplatky mohou být zpoplatněny též specifické požadavky týkající se doručení zásilek, přepravy zásilek ve zvláštním režimu či dočasné uskladnění zásilek. Vyhrazujeme si zejména právo účtovat příplatek za zásilku těžší než 70 kg.

Aktuální sazebník a doplňkové informace k rozměrům a hmotnosti jsou k dispozici zde.

III. Převzetí a odeslání

Převzetí zakázky se realizuje jejím přijetím, nejpozději předáním přepravované zásilky odesílatelem nebo pro odesílatele; a provedení, jakmile to dopravní situace a dispozice jednotlivých kurýrních vozidel dovolí. Převzetím přepravované zásilky začíná běžet doba doručení.

Veškeré změny hlášené po vyzvednutí zásilky jsou negarantované (jedná se zejména o změnu adresy, servisu, termínu doručení).

Odesílatel je povinen dodat kompletní kontaktní údaje příjemce. Pakliže se tak nestane, vystavuje se riziku nedoručení zásilky z důvodu chybné nebo neúplné adresy, které nelze považovat za nedodržení přepravních podmínek z naší strany  a nevzniká tak nárok na reklamaci.

Jsme oprávněni požadovat, aby nám odesílatel potvrdil požadovanou přepravu v přepravním dokladu, a odesílatel je oprávněn požadovat, abychom mu písemně potvrdili převzetí zásilky. Podle smlouvy můžeme být povinni vydat odesílateli při převzetí zásilky k přepravě přepravní list.

Jsme oprávněni - ale ne povinni - otevírat zásilky k prověření adresy nebo v případě, že máme podezření, že jde o nebezpečnou zásilku, nebo zásilku, jejíž přeprava je vyloučena.

Údaje o době doručení přepravy jsou zásadně nezávazné. Při nedoručitelnosti zásilky se doba doručení prodlužuje vždy minimálně o jeden den.

Zásilky mohou být vloženy do dopisní schránky, pokud je to zvlášť ujednáno. Vložením platí za doručené. Naše doba ručení končí vložením do dopisní schránky.

Zásilky, jejíchž přijetí bylo příjemcem odmítnuto nebo nemohly být doručeny z jiných důvodů, jsou zaslány zpět odesílateli na jeho náklady dle našeho ceníku, pokud není ujednáno jinak.

Doručení zásilek se provádí proti podpisu příjemce nebo jiných osob, které byly zastiženy na doručovací adrese nebo jsou jmenovány odesílatelem a o nichž se lze dle celkových okolností domnívat, že jsou oprávněny k přijetí zásilky. Je-li jako adresa příjemce uvedena obchodní adresa, tak se doručení provede v obvyklé provozní době na poštovní podatelnu příjemce, v případě, že taková neexistuje, na místo příslušné pro přijetí pošty.

IV. Ručení

Za ztrátu zásilky ručíme do výše hodnoty, kterou zásilka měla v době, kdy nám byla předána. Pokud dojde ke ztrátě či poškození zásilky na území ČR nebo mimo území ČR, ručíme pak dle CMR.

U zásilek doručovaných do druhého dne (rozsah Overnight) a dodávkách v tentýž den (Same-Day-Service) je naše ručení za ztrátu omezeno na výši hodnoty, kterou zásilka měla v době, kdy nám byla předána, naše ručení za poškození zásilky je omezeno na rozdíl mezi cenou, kterou měla zásilka v době, kdy jsme ji převzali, a cenou, kterou by měla poškozená zásilka, v obou případech dle CMR.

Podle § 2566 ObčZ neodpovídáme za škodu na zásilce, pokud jsme škodu nemohli odvrátit ani při vynaložení odborné péče. Dále za škodu na zásilce neodpovídáme, pokud škoda byla způsobena odesílatelem, příjemcem zásilky nebo vlastníkem zásilky, vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku. Za bezpečné zabalení zásilky pro přepravu zodpovídá objednavatel této přepravy. Nezodpovídáme za poškozený nebo zničený obsah zásilek v případě nevhodného zabalení. Ostatní škody, které vzniknou vadným balením, jdou k tíži odesílatele, pokud jsme odesílatele upozornili při převzetí zásilky na nedostatečném zabezpečení zásilky pro transport. Za škodu způsobenou vadným obalem neodpovídáme, pokud vadnost obalu nebyla poznatelná při převzetí zásilky.

Při výslovně vyšší deklaraci hodnoty odesílatelem ve smyslu článku II. odstavec 2 a dodatečném pověření je uzavřeno navýšené dopravní pojištění (pojistné a podmínky dle požadavků). Naše omezení ručení dle článku IV.1 zůstává tímto nedotčené. Odesílateli náleží pojistné plnění z pojištění, které uzavře.

Při objednání doplňkového pojištění (služba GO! AllRisk) je nutné uvést v objednávce přepravy a objednávce připojištění shodnou hodnotu zboží. Případnou změnu pojistné částky musí odesílatel předem písemně oznámit. V případě, že na jakémkoliv dokumentu (např. přepravní list) bude uvedena částka lišící se od částky uvedené v objednávce přepravy a objednávce připojištění, nebude na ni brán zřetel.

V. Reklamace

Pokud uplatňujete nárok na náhradu škody za ztracené, zničené, poškozené nebo zpožděné zásilky, případně reklamujete-li cenu dané služby, je nutné dodržet následující postup, neboť v opačném případě si vyhrazujeme právo vaši reklamaci zamítnout:

- ztráta, poškození nebo zpoždění zásilky musí být oznámeno písemnou formou nebo emailem nejdéle do 7 dnů od data, kdy byla zásilka doručena, nebo do 7 dnů ode dne, kdy měla být doručena, případě do 7 dnů ode dne, kdy jste se o její ztrátě, poškození nebo zpoždění dozvěděli. Pokud je Vaše reklamace cenového charakteru, musí být oznámena prostřednictvím reklamačního formuláře na našich www stránkách do 7 dnů ode dne obdržení faktury.

- do 7 dnů ode dne ohlášení ztráty, poškození nebo zpoždění musí být řádně vyplněn Reklamační protokol na našich www stránkách a zaslány všechny příslušné informace a podklady, jež jsou v Reklamačním protokolu definovány.

- reklamací nejsme povinni se zabývat, pokud nám nebyla uhrazena odměna za přepravní služby, Odesílatel není oprávněn si odečíst reklamovanou částku od odměny, která má být zaplacena za přepravu.

- pokud příjemce při převzetí zásilky neuvede písemně do předávacího protokolu poškození nebo neučiní zápis o poškození zásilky, vycházíme vždy z předpokladu, že zásilka byla doručena v dobrém stavu a bez výhrad.

- v případě, že Odesílatel obdrží v rámci reklamačního řízení úplnou nebo částečnou náhradu, tak nám zároveň zaručuje, že jeho pojistitelé nebo jiné strany mající zájem na zásilce, se vzdávají všech eventuálních práv a regresů, které by vznikly postoupením nároků Odesílatele.

- zásilku nelze považovat za ztracenou, dokud od reklamace pro její nedoručení neuplyne lhůta 30-ti dnů. V konkrétním případě je možné tuto lhůtu zkrátit.

- zavazujeme se vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 60 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace prostřednictvím reklamačního formuláře a dodáním všech potřebných podkladů, jejichž kompletnost potvrdíme. Končí-li lhůta ve svátek či o víkendu, prodlužuje se na nejbližší pracovní den.

VI. Ustanovení pro celní odbavení

V případě, že zásilka podléhá celnímu odbavení, platí následující:

Odesílatel předloží veškeré dokumenty potřebné pro celní odbavení. Předložením potřebných dokumentů odesílatel potvrzuje, že všechny informace uvedené v exportních a importních prohlášeních jsou pravdivé a správné. Odesílatel si je vědom, že nesprávná a s podvodným záměrem podaná prohlášení mohou mít občanskoprávní a trestněprávní důsledky, včetně zabavení a prodeje zboží. Předáním zásilky kurýrovi, pokud je to přípustné, jsme pověřeni jako celní agenti celním odbavením. Jsme ustanoveni jako formální příjemce za účelem celního zprostředkování k vyřízení celních formalit. Celní pokuty, skladovací poplatky a jiné náklady, které vzniknou jednáním celních úřadů nebo na základě nepředložených vývozních dokumentů, licencí nebo potvrzení o povolení ze strany odesílatele nebo příjemce, budeme fakturovat příjemci, v daném případě včetně vybraných celních poplatků a daní. V případě, že příjemce okamžitě nesplní svou platební povinnost, ručí odesílatel. Pro celní odbavení platí tarifní přirážky dle našeho aktuálně platného ceníku.

VII. Nebezpečné zboží

S výjimkou okolností uvedených v odstavci níže, nepřepravujeme nebo neprovádíme ostatní služby pro nebezpečné zboží včetně zboží, které je podle našeho názoru nebezpečné, zejména zboží uvedené v technických pokynech Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), v předpisech pro přepravu nebezpečného zboží Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA), Mezinárodního námořního řádu pro nebezpečné zboží (IMDG), v předpisech Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) nebo v jiných mezinárodních nebo národních předpisech vztahujících se na přepravu nebo ostatní služby pro nebezpečné zboží.

Dle vlastního uvážení můžeme přijímat k přepravě do vybraných zemí některé nebezpečné zboží. Nebezpečné zboží můžeme přijmout pouze v případě, že je v souladu s příslušnými předpisy a s našimi požadavky. Podrobnosti o našich požadavcích získáte od našeho operativního oddělení. Při akceptování takové zásilky vám budeme účtovat příslušný příplatek.

K přepravě zásilek podléhajících Evropské úmluvě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží (ADR) je nutné uzavřít zvláštní přepravní smlouvu. Odesílatel je povinen vyžádat si od nás potvrzení o možnosti realizace takové přepravy, které předchází přepravě. Vyhrazujeme si právo odmítnout nebezpečné zboží v jakémkoli místě, kde takové zboží nelze přijmout v souladu s platnou legislativou.

Odesílatel sám odpovídá za veškeré škody způsobené nedodržením jakýchkoli pravidel pro ADR přepravu nebo dalších předpisů. Odesílatel musí zajistit a odpovídá za plně účinné balení veškerého nebezpečného zboží, a to v souladu s požadavky na ADR klasifikaci, způsob balení, popisky a označení, dokumentaci, a s ohledem na aplikovatelné zákony, právní předpisy a pravidla. Nebezpečné zboží může být mezinárodně zasíláno pomocí služby GO! Expres.

VIII. Ochrana dat

Jsme oprávněni shromažďovat, ukládat a zpracovávat data, která jste uvedli v souvislosti s našimi službami, a tato data předávat ostatním partnerským společnostem firmy GO!, také do zahraničí, jestliže a pokud je to potřeba pro výkon našich služeb. Zpracování dat se může provádět s ohledem na další výkony a nabídky od nás nebo partnerských společností GO! Jste srozuměni s tímto pořizováním a zpracováním dat, jakož i předáním, zejména také na státní místa nebo celní úřady.

IX. Místo soudu

Místem soudu je sídlo společnosti, není-li ujednáno jinak.

V Praze dne 1. 1. 2018

Mgr. Martin Koča
jednatel společnosti