Poštovní obchodní podmínky - GO! Express & Logistics, s.r.o.

Služby GO! Express a GO! Smart Express

Platné od 8. 5. 2024

I. Rozsah použití

Cílovou skupinou těchto poštovních obchodních podmínek jsou obchodní partneři společnosti GO! Express & Logistics s. r. o. (dále jen „Společnost“), kteří objednávají přepravu či zajištění přepravy v rámci služeb GO! Express a GO! Smart Express (dále jen „Služby“), které jsou poštovními službami podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Poštovní zákon“). Podrobný popis Služeb je uveden na adrese: https://www.general-overnight.com/cze_cs/produkty/go-express.html. Přepravujeme nebo zajišťujeme přepravu malých spěšných zásilek. Jestliže není těmito Poštovními obchodními podmínkami či příslušnými ustanoveními Poštovního zákona upraveno jinak, provádí se přeprava dle zákonných předpisů. Při mezinárodních přepravách automobily platí ustanovení Dohody o přepravní smlouvě v mezinárodní nákladní silniční dopravě (CMR), při mezinárodních leteckých přepravách Dohoda pro sjednocení práva pro leteckou nákladní přepravu (Varšavská dohoda) a při mezinárodních železničních přepravách Smlouvy o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM).

Jiné obchodní podmínky odesílatele platí pouze, pokud je písemně potvrdíme před započetím smlouvy.

Poštovní smlouva uzavřená na základě těchto Poštovních obchodních podmínek mezi obchodními partnery a Společností se nesmí odchýlit od těchto ustanovení Poštovních obchodních podmínek:

 • článek VIII.;
 • IX.; a
 • článek X.

II. Služby a ceny

Služby zahrnují vyzvednutí, transport a doručení zásilky. Doba doručení uvedená ve smlouvě o přepravě, popřípadě v jiných ujednáních mezi námi a odesílatelem, je pouze nezávazným odhadem doby doručení, pokud nebylo výslovně ujednáno jinak.

Neneseme odpovědnost za zpoždění či nedoručení zásilky nebo její části, pokud vyplývají z okolností mimo naši kontrolu, zejména:

 • z vyšší moci včetně bouřek, povodní, požáru, mlhy, sněhu nebo mrazu;
 • z vyšší moci včetně válečných událostí, havárií, stávek, embarg, místních sporů nebo občanských nepokojů;
 • z celostátních nebo místních narušení pozemních dopravních sítí a mechanických problémů dopravních prostředků nebo strojních zařízení.

Objednání Služeb je umožněno emailově na adrese: praha@general-overnight.cz nebo po získání zákaznického čísla lze objednávat přes online objednávkový formulář na adrese: https://order.general-overnight.com/ax4/index.jsp?GID=236482. Uzavření smlouvy ohledně poskytování Služeb je umožněno písemně smlouvou, písemně emailovou komunikací, nebo vyplněním online objednávkového formuláře.

Z přepravy jsou vyloučeny při přímých jízdách zásilky o hodnotě více než 50.000,- EUR. Na tuto skutečnost je odesílatel povinen nás upozornit. Obzvláště jsou z přepravy vyloučeny zásilky s velmi vysokou hodnotou, jestliže si odesílatel písemně nepřál při udělení zakázky dopravní pojištění nebo pojištění cenných předmětů ve smyslu článku IV. těchto Poštovních obchodních podmínek se správným uvedením hodnoty nebo nebyla učiněna zvláštní písemná samostatná smluvní ujednání. Mezi zboží o obzvláštní hodnotě patří zejména, ale ne výhradně, předměty mimořádné hodnoty (jako např. umělecká díla, cenné papíry, starožitnosti, drahokamy, známky, unikáty, zlaté, stříbrné nebo jiné šperky, nebo převoditelné směnečné cenné papíry (zejména šeky, směnečné cenné papíry, vkladní knížky, akcie nebo jiné jistiny). Z přepravy jsou rovněž vyloučeny peníze, kazící se potraviny, některé nebezpečné zboží, jakož i zboží, které ohrožuje lidi, životy zvířat nebo dopravní prostředky. Při mezinárodních transportech je vyloučeno také takové zboží, které je vyloučeno z letecké přepravy dle ustanovení International Airtransport Association (IATA) nebo International Civil Aviation Organisation (ICAO).

Před přijetím zásilky nejsme povinni zkoumat její obsah. Odesílatel je povinen poskytnout nám správné údaje o obsahu zásilky a jeho povaze a odpovídá za škodu nám způsobenou porušením této povinnosti. Odesílatel se nemůže zprostit odpovědnosti za škodu způsobenou porušením této povinnosti podle § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění dalších předpisů (dále jen „ObčZ“). Pokud nesprávné údaje ovlivní míru odborné péče námi vynaložené na provádění přepravy, neodpovídáme za škodu na zásilce. Jsme povinni podat odesílateli v přiměřené lhůtě zprávu o škodě na zásilce vzniklé do jejího doručení příjemci. Hrozí-li na zásilce bezprostředně podstatná škoda a není-li čas si vyžádat pokyny odesílatele nebo prodlévá-li odesílatel s takovými pokyny, jsme oprávněni zásilku vhodným způsobem prodat na účet odesílatele. V mezinárodní přepravě jsme oprávněni nebezpečné zásilky, jejichž nebezpečná povaha nám nebyla známa, kdykoliv a kdekoliv složit, zničit nebo zneškodnit, a to bez jakékoli povinnosti nahradit škodu. Kromě toho odesílatel odpovídá za veškeré výlohy a škody vzniklé odevzdáním takové zásilky k přepravě nebo její přepravou. Pokud je nebezpečná nebo vyloučená zásilka dopravena zpět k odesílateli, nese odesílatel také náklady zpětné přepravy.

Přeprava k příjemci se zpravidla provádí dopravní cestou přiměřenou objednanému druhu servisu. Lze vždy výslovně dohodnout dodání dle možnosti tentýž den, přes noc nebo přímou jízdou. Dle druhu služby je pak zásilka doručena v rámci času doručení uvedeného v aktuálně platném ceníku. Ceník za poskytované přepravní služby je uveden zde s tím, že je možné se od ceny stanovené v ceníku případně odchýlit dohodou stran v příslušné poštovní smlouvě.

Odměna, která má být zaplacena za přepravu, musí být uhrazena v hotovosti nejpozději při vydání zásilky kurýrovi, který zakázku přijal, jestliže nebyla výslovně učiněna jiná dohoda k okamžiku převzetí přepravované zásilky. Pokud není platba provedena při nebo po převzetí přepravované zásilky, tak nejpozději čtrnáct dní po převzetí přepravovaného zboží nebo čtrnáct dní po obdržení faktury nastává bez další upomínky prodlení s platbou, pokud nebyla učiněna jiná dohoda týkající se platby, požadavků z přepravního výkonu a ostatních vedlejších výkonů. V případě prodlení uplatníme úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Možnost uplatnění vyšší škody zůstává vyhrazena.

Účtujeme vždy vyšší hodnotu ze skutečné hrubé hmotnosti a volumetrické hmotnosti. Objemová hmotnost je stanovena přepočtem: (délka krát šířka krát výška zásilky v centimetrech) děleno 5000. Během přepravy můžeme kontrolovat hmotnost nebo objem zásilky, případně počet kusů v zásilce. V případě nesrovnalosti mezi hmotností či objemem zásilky nebo počtem kusů v zásilce, které jsou uvedeny v objednávce nebo na přepravním listu, jsou pro výpočet ceny přepravného nebo pro stanovení příplatku použity údaje, které jsme během této kontroly stanovili. Poštovními zásilkami přepravovanými v rámci Služeb na základě těchto Poštovních obchodních podmínek se rozumí zásilky do 70 kg, jejichž rozměr je maximálně délka: 270 cm, hmotnost jednoho kusu max 70 kg a součet délka + 2x šířka + 2x výška je max 500 cm. 

Zásilka musí být označena přepravním listem, jehož správné vyplnění je uvedeno zde. Přepravní list je k dispozici v listinné formě, nebo v elektronické formě. Elektronický přepravní list si musí klient vytisknout (na klasický papír nebo štítkovací papír), listinný přepravní list předá klientovi kurýr. Při předání kurýrovi musí být zásilka polepena přepravním listem. Povinné údaje, které musí být uvedeny při objednání Služby, jsou následující: jméno odesílatele, kontaktní osoba, telefon, adresa odesílatele, jméno příjemce, kontaktní osoba, telefon, adresa, datum odeslání, podpis odesílajícího, počet ks, reálná váha, rozměry, popis obsahu zásilky, typ Služby. Doplňkové služby musí být nejdříve objednány u operativního oddělení Společnosti (potvrzení o doručení, dobírka, připojištění zásilky, termínované doručení, víkendové doručení a ostatní služby, které jsou uvedeny na adrese: https://www.general-overnight.com/cze_cs/produkty/doplnkove-sluzby.html).

Podrobné požadavky na balení zásilky jsou uvedeny zde. Požadavky na balení zásilky se suchým ledem jsou uvedeny zde.

Vyhrazujeme si právo účtovat doplňkové příplatky zejména v případě atypických zásilek, v případě ztížené manipulace se zásilkami, dále v případě doručení do odlehlých oblastí či oblastí se zhoršenou dostupností. Dodatečnými příplatky mohou být zpoplatněny též specifické požadavky týkající se doručení zásilek, přepravy zásilek ve zvláštním režimu či dočasné uskladnění zásilek. Aktuální sazebník a doplňkové informace k rozměrům a hmotnosti jsou k dispozici zde.

III. Převzetí a odeslání

Převzetí zakázky se realizuje jejím přijetím, nejpozději předáním přepravované zásilky odesílatelem nebo pro odesílatele; a provedení, jakmile to dopravní situace a dispozice jednotlivých kurýrních vozidel dovolí. Převzetím přepravované zásilky začíná běžet doba doručení.

 

Veškeré změny hlášené po vyzvednutí zásilky jsou negarantované (jedná se zejména o změnu adresy, servisu, termínu doručení).

Odesílatel je povinen dodat kompletní kontaktní údaje příjemce. Pakliže se tak nestane, vystavuje se riziku nedoručení zásilky z důvodu chybné nebo neúplné adresy, které nelze považovat za nedodržení přepravních podmínek z naší strany .

Jsme oprávněni požadovat, aby nám odesílatel potvrdil požadovanou přepravu v přepravním dokladu, a odesílatel je oprávněn požadovat, abychom mu písemně potvrdili převzetí zásilky. Podle smlouvy můžeme být povinni vydat odesílateli při převzetí zásilky k přepravě přepravní list.

Jsme oprávněni – ale ne povinni – otevírat zásilky v těch předvídaných případech podle §8 Poštovního zákona bez souhlasu odesílatele s tím, že se jedná o následující případy:

 • zásilku nelze dodat a současně ji nelze vrátit nebo nemá být podle smlouvy vrácena,
 • je důvodné podezření, že zásilka obsahuje věc považovanou podle těchto Poštovních obchodních podmínek za nebezpečnou, nebo věc, jejíž podání není podle těchto Poštovních obchodních podmínek dovoleno,
 • zásilka byla poškozena,
 • je důvodná obava, že došlo nebo že by do dodání mohlo dojít ke vzniku škody, nebo
 • je to nezbytné k dodržení povinností uložených Společnosti zvláštním právním předpisem.

V případě otevření zásilky jsme povinni informovat o otevření zásilky při dodání příjemci, nebo odesílatele při vrácení zásilky. Při otevření zásilky je její obsah prohlížen pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu prohlídky a bude zajištěna ochrana skutečností, které jsou chráněny podle zvláštního právního předpisu a také ochrana poštovního a listovního tajemství. O otevření zásilky bude pořízen písemný záznam.

Údaje o době doručení přepravy jsou zásadně nezávazné. Při nedoručitelnosti zásilky se doba doručení prodlužuje vždy minimálně o jeden den.

Zásilky mohou být vloženy do dopisní schránky, pokud je to zvlášť ujednáno. Vložením platí za doručené. Naše doba ručení končí vložením do dopisní schránky.

Zásilky, jejichž přijetí bylo příjemcem odmítnuto nebo nemohly být doručeny z jiných důvodů, jsou zaslány zpět odesílateli na jeho náklady dle našeho ceníku uvedeného v článku II. těchto Poštovních obchodních podmínek, pokud není ujednáno jinak.

Doručení zásilek se provádí proti podpisu příjemce nebo jiných osob, které byly zastiženy na doručovací adrese nebo jsou jmenovány odesílatelem a o nichž se lze dle celkových okolností domnívat, že jsou oprávněny k přijetí zásilky. Je-li jako adresa příjemce uvedena obchodní adresa, tak se doručení provede v obvyklé provozní době na poštovní podatelnu příjemce, v případě, že taková neexistuje, na místo příslušné pro přijetí pošty.

Po uplynutí 90 dnů od převzetí zásilky jsme oprávněni ji prodat v případě, že zásilku nelze dodat a současně ji nelze vrátit nebo nemá být podle smlouvy vrácena. Tato lhůta může být přiměřeně zkrácena, je-li důvodná obava, že se obsah poštovní zásilky znehodnotí. Dále jsme oprávněni zásilku či její část prodat ihned, jestliže je zřejmé, že se její obsah nebo část jejího obsahu do dodání znehodnotí.

Výtěžek z prodeje po odečtení nákladů na uskladnění, nákladů prodeje a nezaplacené části ceny (dále jen „čistý výtěžek“) vydá Společnost odesílateli, respektive pokud čistý výtěžek nebude vydán, má odesílatel právo požádat o jeho vydání ve lhůtě jednoho (1) roku od prodeje zásilky nebo její části s tím, že po marném uplynutí takové 1leté lhůty právo na vydání čistého výtěžku zaniká a čistý výtěžek připadne Společnosti. O realizaci projede zásilky či její části bude pořízen písemný protokol.

Po uplynutí 90 dnů od převzetí zásilky jsme oprávněni v případech předvídaných v §10 Poštovního zákona zásilku zničit, což je v případech, kdy:

 

 • došlo k znehodnocení obsahu zásilky (zcela nebo zčásti);
 • je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí,
 • nedojde k prodeji zásilky, kterou nelze dodat a současně ji nelze vrátit nebo nemá být dle smlouvy vrácena.

Výše uvedená 90denní lhůta může být přiměřeně zkrácena, pokud je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí.

Dále jsme oprávněni zásilku či její část zničit ihned, jestliže se její obsah zcela znehodnotil nebo jestliže je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí.

O zničení zásilky či její části bude pořízen písemný záznam.

IV. Ručení

Za ztrátu zásilky ručíme do výše hodnoty, kterou zásilka měla v době, kdy nám byla předána. Pokud dojde ke ztrátě či poškození zásilky na území ČR nebo mimo území ČR, ručíme pak dle CMR (to znamená ručíme do výše stanovené dle výpočtu 8,33 * kurz SDR (Special Drawing Rights) * počet kg hrubé hmotnosti odcizené nebo poškozené části zásilky), pokud nebylo v poštovní smlouvě domluveno jinak.

V případě poškození obsahu zásilky či jeho neúplnosti hradíme škodu ve výši rozdílu mezi cenou, kterou měla zásilka v době a místě jejího předání k přepravě, a cenou, kterou by poškozená nebo neúplná zásilka měla v době a místě jejího předání, vždy však pouze do výše uvedené v předchozím odstavci. Pokud lze provést opravu, hradíme škodu ve výši nákladů opravy.

V souladu s §12 Poštovního zákona odpovídáme za škodu v rozsahu stanoveném Poštovním zákonem, těmito Poštovními obchodními podmínkami a smlouvou s tím, že odpovídáme vždy jen za škodu vzniklou v době od převzetí zásilky do doby jejího dodání příjemci či vrácení odesílateli. Neodpovídáme za škodu na zásilce, pokud jsme škodu nemohli odvrátit ani při vynaložení odborné péče. Dále za škodu na zásilce neodpovídáme, pokud škoda byla způsobena odesílatelem, příjemcem zásilky nebo vlastníkem zásilky, vadou nebo zvláštní povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku. Za bezpečné zabalení zásilky pro přepravu zodpovídá objednavatel této přepravy. Škody, které vzniknou vadným balením, jdou k tíži odesílatele, pokud jsme odesílatele upozornili při převzetí zásilky na nedostatečné zabezpečení zásilky pro transport. Za škodu způsobenou vadným obalem neodpovídáme, pokud vadnost obalu nebyla poznatelná při převzetí zásilky.

Neodpovídáme dále za škodu vzniklou zabavením nebo zadržením zásilky či jiným opatřením, pokud byly provedeny podle Poštovního zákona nebo podle zvláštního právního předpisu.

Při výslovně vyšší deklaraci hodnoty odesílatelem ve smyslu článku II. odstavec 2 a dodatečném pověření je uzavřeno navýšené dopravní pojištění (pojistné a podmínky dle požadavků). Naše omezení ručení dle tohoto článku IV., prvního odstavce, zůstává tímto nedotčené. Odesílateli náleží pojistné plnění z pojištění, které uzavře.

Při objednání doplňkového pojištění (služba GO! AllRisk) je nutné uvést v objednávce přepravy a objednávce připojištění shodnou hodnotu zboží. Případnou změnu pojistné částky musí odesílatel předem písemně oznámit. V případě, že na jakémkoliv dokumentu (např. přepravní list) bude uvedena částka lišící se od částky uvedené v objednávce přepravy a objednávce připojištění, nebude na ni brán zřetel.

Právo na náhradu škody má do doby dodání zásilky odesílatel, po jejím dodání má toto právo příjemce. Právo na náhradu škody nelze postoupit na třetí osobu.

Jestliže bylo v rámci reklamačního řízení zjištěno, že jde o oprávněnou reklamaci, tedy že Společnost porušila svou povinnost vyplývající z poštovní smlouvy, vrátí Společnost cenu za neprovedené dodání zásilky (oprávněné reklamace) tomu, kdo ji Společnosti uhradil.

Nebyla-li Služba zaviněním Společnosti uskutečněna, vrátí Společnost cenu zaplacenou za Službu tomu, kdo ji Společnosti uhradil.

V. Reklamace

Pokud uplatňujete nárok na náhradu škody za ztracené, zničené, poškozené nebo zpožděné zásilky, případně reklamujete-li cenu dané služby, je nutné dodržet následující postup:

 • ztráta, poškození nebo zpoždění zásilky musí být oznámeno písemnou formou na adresu: U Dálnice 1 391, Hostivice, 253 01 nebo vyplněním reklamačního formuláře přístupného na adrese: https://www.general-overnight.com/cze_cs/zakaznik/reklamace.html, a to nejdéle do 7 dnů od data, kdy byla zásilka doručena, nebo do 7 dnů ode dne, kdy měla být doručena, případě do 7 dnů ode dne, kdy jste se o její ztrátě, poškození nebo zpoždění dozvěděli. Pokud je Vaše reklamace cenového charakteru, musí být oznámena písemnou formou nebo vyplněním reklamačního formuláře nejdéle do 7 dnů ode dne obdržení faktury.
 • do 7 dnů ode dne ohlášení ztráty, poškození nebo zpoždění nám musí být doručeny všechny příslušné informace a podklady, a to v následujícím rozsahu:

V případě vyplnění reklamačního formuláře je nutné vyplnit všechny údaje obsažené v reklamačním formuláři. V případě podání reklamace písemnou formou na adresu společnosti, je nutné doplnit: název společnosti, IČ, adresa společnosti, zákaznické číslo, název banky, číslo účtu, kontaktní osoba a kontaktní údaje (telefon, email), hmotnost a rozměry zásilky, hodnota zásilky uvedená při objednávce, druh zboží/typ/výrobce, datum odeslání zásilky, přepravní číslo zásilky, informace, zda bylo pro zásilku sjednáno připojištění, datum objednávky připojištění, informace, zda se jednalo o zboží nové, nebo použité.

Pro reklamace podané písemně na adresu společnosti i pro reklamace podané reklamačním formulářem, je nutné zadat správné číslo zásilky, pod kterým byla zásilka přepravována a fakturována (HWB).

K reklamaci je nutné přiložit následující dokumenty:

 • nákupní faktura nebo jiný doklad prokazující pořizovací hodnotu obsahu zásilky,
 • prodejní faktura nebo jiný doklad prokazující prodejní hodnotu obsahu zásilky,
 • v případě poškození zásilky úplná fotodokumentace poškozeného zboží a poškozeného přepravního obalu,
 • prokázání způsobu vhodného zabalení zásilky,
 • v případě ztráty zásilky čestné prohlášení o nedoručení zásilky od příjemce zásilky.

V průběhu reklamačního řízení mohou být požadovány dodatečné dokumenty.

Odesílatel není oprávněn si odečíst reklamovanou částku od odměny, která má být zaplacena za přepravu.

Pokud příjemce při převzetí zásilky neuvede písemně do předávacího protokolu poškození nebo neučiní zápis o poškození zásilky, vycházíme vždy z předpokladu, že zásilka byla doručena v dobrém stavu a bez výhrad.

V případě, že odesílatel obdrží v rámci reklamačního řízení úplnou nebo částečnou náhradu, tak nám zároveň zaručuje, že jeho pojistitelé nebo jiné strany mající zájem na zásilce, se vzdávají všech eventuálních práv a regresů, které by vznikly postoupením nároků odesílatele.

Zásilku nelze považovat za ztracenou, dokud od reklamace pro její nedoručení neuplyne lhůta 30ti dnů. V konkrétním případě je možné tuto lhůtu zkrátit.

Zavazujeme se vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 60 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Reklamace může být vyřízena za předpokladu, že budou dodány všechny potřebné podklady, jejichž kompletnost potvrdíme. Končí-li lhůta ve svátek či o víkendu, prodlužuje se na nejbližší pracovní den. Po převzetí zásilky může reklamaci vznést i příjemce (adresát) zásilky, v takovém případě bude postupováno, jak je uvedeno výše v tomto článku V.

VI. Ustanovení pro celní odbavení

V případě, že zásilka podléhá celnímu odbavení, platí následující:

Odesílatel předloží veškeré dokumenty potřebné pro celní odbavení. Předložením potřebných dokumentů odesílatel potvrzuje, že všechny informace uvedené v exportních a importních prohlášeních jsou pravdivé a správné. Odesílatel si je vědom, že nesprávná a s podvodným záměrem podaná prohlášení mohou mít občanskoprávní a trestněprávní důsledky, včetně zabavení a prodeje zboží, jak je uveden v článku IV., čtvrtém odstavci, těchto Poštovních obchodních podmínek. Předáním zásilky kurýrovi, pokud je to přípustné, jsme pověřeni jako celní agenti celním odbavením. Jsme ustanoveni jako formální příjemce za účelem celního zprostředkování k vyřízení celních formalit. Celní pokuty, skladovací poplatky a jiné náklady, které vzniknou jednáním celních úřadů nebo na základě nepředložených vývozních dokumentů, licencí nebo potvrzení o povolení ze strany odesílatele nebo příjemce, budeme fakturovat příjemci, v daném případě včetně vybraných celních poplatků a daní. V případě, že příjemce okamžitě nesplní svou platební povinnost, ručí za uhrazení takových poplatků a daní odesílatel. Pro celní odbavení platí tarifní přirážky dle našeho aktuálně platného ceníku dostupného na adrese zde.

VII. Nebezpečné zboží a zásilky se zvláštním zacházením

Nebezpečné zboží

S výjimkou okolností uvedených v odstavci níže, nepřepravujeme nebo neprovádíme ostatní služby pro nebezpečné zboží včetně zboží, které je podle našeho názoru nebezpečné, zejména zboží uvedené v technických pokynech Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), v předpisech pro přepravu nebezpečného zboží Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA), Mezinárodního námořního řádu pro nebezpečné zboží (IMDG), v předpisech Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) nebo v jiných mezinárodních nebo národních předpisech vztahujících se na přepravu nebo ostatní služby pro nebezpečné zboží.

Dle vlastního uvážení můžeme přijímat k přepravě do vybraných zemí některé nebezpečné zboží. Nebezpečné zboží můžeme přijmout pouze v případě, že je v souladu s příslušnými předpisy a s našimi požadavky. Zákazník je povinen před objednáním Služby kontaktovat operativní oddělení společnosti a domluvit se na dalším postupu. Odesílatel je povinen nebezpečné zásilky ohlásit operativnímu oddělení, klasifikovat podle tříd nebezpečného zboží, vhodně zabalit a označit a vyplnit k nim všechny potřebné doklady (s ohledem na příslušnou legislativu). Odesílatel musí zajistit, aby i Příjemce jednal v souladu se všemi pokyny správného zacházení s nebezpečnou zásilkou. Pokud je nutné k zásilce připojit dokument IATA – Prohlášení odesílatele nebezpečného zboží, je k nalezení na stránkách zde.  Při akceptování takové zásilky vám budeme účtovat příslušný příplatek dle platného ceníku uveden na adrese zde. Společnost GO! si vyhrazuje právo odmítnout nebezpečné zboží v jakékoli provozovně, kde takové zboží nelze přijmout v souladu s platnými právními předpisy, nebo dle uvážení společnosti GO!. Od klienta jsou pro posouzení akceptace objednávky Služeb přepravy nebezpečného zboží jsou písemně vyžadovány tyto informace:

 • jméno odesílatele
 • jméno příjemce
 • UN číslo
 • třída
 • hmotnost, počet ks
 • typ balení
 • čisté množství
 • popis zboží, včetně popisu dle ADR
 • bezpečnostní listy k dané zásilce
 • další informace dle druhu zásilky

K přepravě zásilek podléhajících Evropské úmluvě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží (ADR) je nutné uzavřít zvláštní přepravní smlouvu. Odesílatel je povinen vyžádat si od nás potvrzení o možnosti realizace takové přepravy, které předchází přepravě. Vyhrazujeme si právo odmítnout nebezpečné zboží v jakémkoli místě, kde takové zboží nelze přijmout v souladu s platnou legislativou.

Odesílatel sám odpovídá za veškeré škody způsobené nedodržením jakýchkoli pravidel pro ADR přepravu nebo dalších předpisů. Odesílatel musí zajistit a odpovídá za plně účinné balení veškerého nebezpečného zboží, a to v souladu s požadavky na ADR klasifikaci, způsob balení, popisky a označení, dokumentaci, a s ohledem na aplikovatelné zákony, právní předpisy a pravidla. Nebezpečné zboží může být mezinárodně zasíláno pomocí služby GO! Express.

Zásilky se zvláštním zacházením

Dle vlastního uvážení můžeme přijímat k přepravě do vybraných zemí některé z těchto zásilek se zvláštním zacházením. Některé zboží se zvláštním zacházením můžeme přijmout pouze v případě, že je v souladu s příslušnými předpisy a s našimi požadavky. Odesílatel je povinen zásilky se zvláštním zacházením ohlásit operativnímu oddělení, identifikovat obsah zásilky, vhodně zabalit a označit a vyplnit k nim všechny potřebné doklady (pokud je to nutné s ohledem na příslušnou legislativu). Odesílatel musí zajistit, aby i Příjemce jednal v souladu se všemi takovými pokyny správného zacházení se zásilkou se zvláštním zacházením. Při akceptování takové zásilky vám budeme účtovat příslušný příplatek dle platného ceníku na adrese zde. Společnost GO! si vyhazuje právo odmítnout zásilky se zvláštním zacházením v jakékoli provozovně, kde takové zboží nelze přijmout v souladu s platnými právními předpisy, nebo dle uvážení společnosti GO!. Od klienta pro posouzení akceptace objednávky Služeb přepravy zásilek se zvláštním zacházením jsou písemně vyžadovány tyto informace:

 • přesný popis zásilky, přesná definice druhu, typu
 • informace ohledně balení
 • jméno odesílatele
 • jméno příjemce
 • hmotnost, počet kusů

Odesílatel sám odpovídá za veškeré škody způsobené nedodržením pravidel pro přepravu zásilek se zvláštním zacházením. Odesílatel musí zajistit a odpovídá za plně účinné balení veškerého zboží se zvláštním zacházením, jeho označení a případnou dokumentaci.

Za zásilky, které vyžadují zvláštní zacházení, považujeme tyto zásilky:

 1. lidské tkáně a buňky;
 2. zboží podléhající zkáze;
 3. živá zvířata typu 2;
 4. GMO organismy I. a II. kategorie;
 5. křehké, sypké a tekuté zboží;

VIII. Ochrana dat

Jsme oprávněni shromažďovat, ukládat a zpracovávat data, která jste uvedli v souvislosti s našimi službami, a tato data předávat ostatním partnerským společnostem firmy GO!, také do zahraničí, jestliže a pokud je to potřeba pro výkon našich služeb. Zpracování dat se může provádět s ohledem na další výkony a nabídky od nás nebo partnerských společností GO! Jste srozuměni s tímto pořizováním a zpracováním dat, jakož i předáním, zejména také na státní místa nebo celní úřady.

IX. Řešení sporů

Pokud provozovatel nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo příjemce oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku. Neuzavřou-li účastníci řízení smír nebo Úřad tento smír neschválí, Úřad rozhodne o tom, zda byla reklamace vyřízena řádně či nikoli. Na návrh Úřad rozhodne v řízení o právech a povinnostech účastníků řízení vyplývajících ze smlouvy nebo Poštovního zákona. Lhůta pro vydání rozhodnutí činí 90 dnů. Tato lhůta může být u zvlášť složitých sporů prodloužena. Strany musí být bez zbytečného odkladu informovány o prodloužení této lhůty a o celkové době, do kdy lze očekávat vydání rozhodnutí.

X. Účinnost Poštovních obchodních podmínek

Tyto Poštovní obchodní podmínky jsou zveřejněny na našich internetových stránkách na adrese: https://www.general-overnight.com/cze_cs/pravni-zasady/postovni-obchodni-podminky.html. Ukončit platnost nebo provést změnu či doplnění těchto Poštovních obchodních podmínek je možné oznámením vyhlášeným stejným způsobem jako tyto Poštovní obchodní podmínky, práva a povinnosti, které vznikly na základě těchto Poštovních obchodních podmínek, zůstávají jejich pozdější změnou nebo zrušením nedotčeny. Tyto Poštovní obchodní podmínky  nahrazují všechna předešlá znění a nabývají účinnosti od 8. 5. 2024. Aktuální Poštovní obchodní podmínky jsou dostupné k nahlédnutí na našich internetových stránkách na adrese: https://www.general-overnight.com/cze_cs/pravni-zasady/postovni-obchodni-podminky.html a na veřejně přístupném místě v našich provozovnách.

V Praze dne 8. 4. 2024

Mgr. Martin Koča

jednatel společnosti

Služby GO! Express a GO! Smart Express

Platné od 5. 2. 2024

I. Rozsah použití

Cílovou skupinou těchto poštovních obchodních podmínek jsou obchodní partneři společnosti GO! Express & Logistics s. r. o. (dále jen „Společnost“), kteří objednávají přepravu či zajištění přepravy v rámci služeb GO! Express a GO! Smart Express (dále jen „Služby“), které jsou poštovními službami podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Poštovní zákon“). Podrobný popis Služeb je uveden na adrese: https://www.general-overnight.com/cze_cs/produkty/go-express.html. Přepravujeme nebo zajišťujeme přepravu malých spěšných zásilek. Jestliže není těmito Poštovními obchodními podmínkami či příslušnými ustanoveními Poštovního zákona upraveno jinak, provádí se přeprava dle zákonných předpisů. Při mezinárodních přepravách automobily platí ustanovení Dohody o přepravní smlouvě v mezinárodní nákladní silniční dopravě (CMR), při mezinárodních leteckých přepravách Dohoda pro sjednocení práva pro leteckou nákladní přepravu (Varšavská dohoda) a při mezinárodních železničních přepravách Smlouvy o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM).

Jiné obchodní podmínky odesílatele platí pouze, pokud je písemně potvrdíme před započetím smlouvy.

Poštovní smlouva uzavřená na základě těchto Poštovních obchodních podmínek mezi obchodními partnery a Společností se nesmí odchýlit od těchto ustanovení Poštovních obchodních podmínek:

 • článek VIII.;
 • IX.; a
 • článek X.

II. Služby a ceny

Služby zahrnují vyzvednutí, transport a doručení zásilky. Doba doručení uvedená ve smlouvě o přepravě, popřípadě v jiných ujednáních mezi námi a odesílatelem, je pouze nezávazným odhadem doby doručení, pokud nebylo výslovně ujednáno jinak.

Neneseme odpovědnost za zpoždění či nedoručení zásilky nebo její části, pokud vyplývají z okolností mimo naši kontrolu, zejména:

 • z vyšší moci včetně bouřek, povodní, požáru, mlhy, sněhu nebo mrazu;
 • z vyšší moci včetně válečných událostí, havárií, stávek, embarg, místních sporů nebo občanských nepokojů;
 • z celostátních nebo místních narušení pozemních dopravních sítí a mechanických problémů dopravních prostředků nebo strojních zařízení.

Objednání Služeb je umožněno emailově na adrese: praha@general-overnight.cz nebo po získání zákaznického čísla lze objednávat přes online objednávkový formulář na adrese: https://order.general-overnight.com/ax4/index.jsp?GID=236482. Uzavření smlouvy ohledně poskytování Služeb je umožněno písemně smlouvou, písemně emailovou komunikací, nebo vyplněním online objednávkového formuláře.

Z přepravy jsou vyloučeny při přímých jízdách zásilky o hodnotě více než 50.000,- EUR. Na tuto skutečnost je odesílatel povinen nás upozornit. Obzvláště jsou z přepravy vyloučeny zásilky s velmi vysokou hodnotou, jestliže si odesílatel písemně nepřál při udělení zakázky dopravní pojištění nebo pojištění cenných předmětů ve smyslu článku IV. těchto Poštovních obchodních podmínek se správným uvedením hodnoty nebo nebyla učiněna zvláštní písemná samostatná smluvní ujednání. Mezi zboží o obzvláštní hodnotě patří zejména, ale ne výhradně, předměty mimořádné hodnoty (jako např. umělecká díla, cenné papíry, starožitnosti, drahokamy, známky, unikáty, zlaté, stříbrné nebo jiné šperky, nebo převoditelné směnečné cenné papíry (zejména šeky, směnečné cenné papíry, vkladní knížky, akcie nebo jiné jistiny). Z přepravy jsou rovněž vyloučeny peníze, kazící se potraviny, některé nebezpečné zboží, jakož i zboží, které ohrožuje lidi, životy zvířat nebo dopravní prostředky. Při mezinárodních transportech je vyloučeno také takové zboží, které je vyloučeno z letecké přepravy dle ustanovení International Airtransport Association (IATA) nebo International Civil Aviation Organisation (ICAO).

Před přijetím zásilky nejsme povinni zkoumat její obsah. Odesílatel je povinen poskytnout nám správné údaje o obsahu zásilky a jeho povaze a odpovídá za škodu nám způsobenou porušením této povinnosti. Odesílatel se nemůže zprostit odpovědnosti za škodu způsobenou porušením této povinnosti podle § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění dalších předpisů (dále jen „ObčZ“). Pokud nesprávné údaje ovlivní míru odborné péče námi vynaložené na provádění přepravy, neodpovídáme za škodu na zásilce. Jsme povinni podat odesílateli v přiměřené lhůtě zprávu o škodě na zásilce vzniklé do jejího doručení příjemci. Hrozí-li na zásilce bezprostředně podstatná škoda a není-li čas si vyžádat pokyny odesílatele nebo prodlévá-li odesílatel s takovými pokyny, jsme oprávněni zásilku vhodným způsobem prodat na účet odesílatele. V mezinárodní přepravě jsme oprávněni nebezpečné zásilky, jejichž nebezpečná povaha nám nebyla známa, kdykoliv a kdekoliv složit, zničit nebo zneškodnit, a to bez jakékoli povinnosti nahradit škodu. Kromě toho odesílatel odpovídá za veškeré výlohy a škody vzniklé odevzdáním takové zásilky k přepravě nebo její přepravou. Pokud je nebezpečná nebo vyloučená zásilka dopravena zpět k odesílateli, nese odesílatel také náklady zpětné přepravy.

Přeprava k příjemci se zpravidla provádí dopravní cestou přiměřenou objednanému druhu servisu. Lze vždy výslovně dohodnout dodání dle možnosti tentýž den, přes noc nebo přímou jízdou. Dle druhu služby je pak zásilka doručena v rámci času doručení uvedeného v aktuálně platném ceníku. Ceník za poskytované přepravní služby je uveden zde s tím, že je možné se od ceny stanovené v ceníku případně odchýlit dohodou stran v příslušné poštovní smlouvě.

Odměna, která má být zaplacena za přepravu, musí být uhrazena v hotovosti nejpozději při vydání zásilky kurýrovi, který zakázku přijal, jestliže nebyla výslovně učiněna jiná dohoda k okamžiku převzetí přepravované zásilky. Pokud není platba provedena při nebo po převzetí přepravované zásilky, tak nejpozději čtrnáct dní po převzetí přepravovaného zboží nebo čtrnáct dní po obdržení faktury nastává bez další upomínky prodlení s platbou, pokud nebyla učiněna jiná dohoda týkající se platby, požadavků z přepravního výkonu a ostatních vedlejších výkonů. V případě prodlení uplatníme úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Možnost uplatnění vyšší škody zůstává vyhrazena.

Účtujeme vždy vyšší hodnotu ze skutečné hrubé hmotnosti a volumetrické hmotnosti. Objemová hmotnost je stanovena přepočtem: (délka krát šířka krát výška zásilky v centimetrech) děleno 5000. Během přepravy můžeme kontrolovat hmotnost nebo objem zásilky, případně počet kusů v zásilce. V případě nesrovnalosti mezi hmotností či objemem zásilky nebo počtem kusů v zásilce, které jsou uvedeny v objednávce nebo na přepravním listu, jsou pro výpočet ceny přepravného nebo pro stanovení příplatku použity údaje, které jsme během této kontroly stanovili. Poštovními zásilkami přepravovanými v rámci Služeb na základě těchto Poštovních obchodních podmínek se rozumí zásilky do 70 kg, jejichž rozměr je maximálně délka: 270 cm, hmotnost jednoho kusu max 70 kg a součet délka + 2x šířka + 2x výška je max 500 cm. 

Zásilka musí být označena přepravním listem, jehož správné vyplnění je uvedeno zde. Přepravní list je k dispozici v listinné formě, nebo v elektronické formě. Elektronický přepravní list si musí klient vytisknout (na klasický papír nebo štítkovací papír), listinný přepravní list předá klientovi kurýr. Při předání kurýrovi musí být zásilka polepena přepravním listem. Povinné údaje, které musí být uvedeny při objednání Služby, jsou následující: jméno odesílatele, kontaktní osoba, telefon, adresa odesílatele, jméno příjemce, kontaktní osoba, telefon, adresa, datum odeslání, podpis odesílajícího, počet ks, reálná váha, rozměry, popis obsahu zásilky, typ Služby. Doplňkové služby musí být nejdříve objednány u operativního oddělení Společnosti (potvrzení o doručení, dobírka, připojištění zásilky, termínované doručení, víkendové doručení a ostatní služby, které jsou uvedeny na adrese: https://www.general-overnight.com/cze_cs/produkty/doplnkove-sluzby.html 

Podrobné požadavky na balení zásilky jsou uvedeny zde. Požadavky na balení zásilky se suchým ledem jsou uvedeny zde.

Vyhrazujeme si právo účtovat doplňkové příplatky zejména v případě atypických zásilek, v případě ztížené manipulace se zásilkami, dále v případě doručení do odlehlých oblastí či oblastí se zhoršenou dostupností. Dodatečnými příplatky mohou být zpoplatněny též specifické požadavky týkající se doručení zásilek, přepravy zásilek ve zvláštním režimu či dočasné uskladnění zásilek. Aktuální sazebník a doplňkové informace k rozměrům a hmotnosti jsou k dispozici zde.

III. Převzetí a odeslání

Převzetí zakázky se realizuje jejím přijetím, nejpozději předáním přepravované zásilky odesílatelem nebo pro odesílatele; a provedení, jakmile to dopravní situace a dispozice jednotlivých kurýrních vozidel dovolí. Převzetím přepravované zásilky začíná běžet doba doručení.

 

Veškeré změny hlášené po vyzvednutí zásilky jsou negarantované (jedná se zejména o změnu adresy, servisu, termínu doručení).

Odesílatel je povinen dodat kompletní kontaktní údaje příjemce. Pakliže se tak nestane, vystavuje se riziku nedoručení zásilky z důvodu chybné nebo neúplné adresy, které nelze považovat za nedodržení přepravních podmínek z naší strany .

Jsme oprávněni požadovat, aby nám odesílatel potvrdil požadovanou přepravu v přepravním dokladu, a odesílatel je oprávněn požadovat, abychom mu písemně potvrdili převzetí zásilky. Podle smlouvy můžeme být povinni vydat odesílateli při převzetí zásilky k přepravě přepravní list.

Jsme oprávněni – ale ne povinni – otevírat zásilky v těch předvídaných případech podle §8 Poštovního zákona bez souhlasu odesílatele s tím, že se jedná o následující případy:

 • zásilku nelze dodat a současně ji nelze vrátit nebo nemá být podle smlouvy vrácena,
 • je důvodné podezření, že zásilka obsahuje věc považovanou podle těchto Poštovních obchodních podmínek za nebezpečnou, nebo věc, jejíž podání není podle těchto Poštovních obchodních podmínek dovoleno,
 • zásilka byla poškozena,
 • je důvodná obava, že došlo nebo že by do dodání mohlo dojít ke vzniku škody, nebo
 • je to nezbytné k dodržení povinností uložených Společnosti zvláštním právním předpisem.

V případě otevření zásilky jsme povinni informovat o otevření zásilky při dodání příjemci, nebo odesílatele při vrácení zásilky. Při otevření zásilky je její obsah prohlížen pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu prohlídky a bude zajištěna ochrana skutečností, které jsou chráněny podle zvláštního právního předpisu a také ochrana poštovního a listovního tajemství. O otevření zásilky bude pořízen písemný záznam.

Údaje o době doručení přepravy jsou zásadně nezávazné. Při nedoručitelnosti zásilky se doba doručení prodlužuje vždy minimálně o jeden den.

Zásilky mohou být vloženy do dopisní schránky, pokud je to zvlášť ujednáno. Vložením platí za doručené. Naše doba ručení končí vložením do dopisní schránky.

Zásilky, jejichž přijetí bylo příjemcem odmítnuto nebo nemohly být doručeny z jiných důvodů, jsou zaslány zpět odesílateli na jeho náklady dle našeho ceníku uvedeného v článku II. těchto Poštovních obchodních podmínek, pokud není ujednáno jinak.

Doručení zásilek se provádí proti podpisu příjemce nebo jiných osob, které byly zastiženy na doručovací adrese nebo jsou jmenovány odesílatelem a o nichž se lze dle celkových okolností domnívat, že jsou oprávněny k přijetí zásilky. Je-li jako adresa příjemce uvedena obchodní adresa, tak se doručení provede v obvyklé provozní době na poštovní podatelnu příjemce, v případě, že taková neexistuje, na místo příslušné pro přijetí pošty.

Po uplynutí 90 dnů od převzetí zásilky jsme oprávněni ji prodat v případě, že zásilku nelze dodat a současně ji nelze vrátit nebo nemá být podle smlouvy vrácena. Tato lhůta může být přiměřeně zkrácena, je-li důvodná obava, že se obsah poštovní zásilky znehodnotí. Dále jsme oprávněni zásilku či její část prodat ihned, jestliže je zřejmé, že se její obsah nebo část jejího obsahu do dodání znehodnotí.

Výtěžek z prodeje po odečtení nákladů na uskladnění, nákladů prodeje a nezaplacené části ceny (dále jen „čistý výtěžek“) vydá Společnost odesílateli, respektive pokud čistý výtěžek nebude vydán, má odesílatel právo požádat o jeho vydání ve lhůtě jednoho (1) roku od prodeje zásilky nebo její části s tím, že po marném uplynutí takové 1leté lhůty právo na vydání čistého výtěžku zaniká a čistý výtěžek připadne Společnosti. O realizaci projede zásilky či její části bude pořízen písemný protokol.

Po uplynutí 90 dnů od převzetí zásilky jsme oprávněni v případech předvídaných v §10 Poštovního zákona zásilku zničit, což je v případech, kdy:

 

 • došlo k znehodnocení obsahu zásilky (zcela nebo zčásti);
 • je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí,
 • nedojde k prodeji zásilky, kterou nelze dodat a současně ji nelze vrátit nebo nemá být dle smlouvy vrácena.

Výše uvedená 90denní lhůta může být přiměřeně zkrácena, pokud je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí.

Dále jsme oprávněni zásilku či její část zničit ihned, jestliže se její obsah zcela znehodnotil nebo jestliže je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí.

O zničení zásilky či její části bude pořízen písemný záznam.

IV. Ručení

Za ztrátu zásilky ručíme do výše hodnoty, kterou zásilka měla v době, kdy nám byla předána. Pokud dojde ke ztrátě či poškození zásilky na území ČR nebo mimo území ČR, ručíme pak dle CMR (to znamená ručíme do výše stanovené dle výpočtu 8,33 * kurz SDR (Special Drawing Rights) * počet kg hrubé hmotnosti odcizené nebo poškozené části zásilky), pokud nebylo v poštovní smlouvě domluveno jinak.

V případě poškození obsahu zásilky či jeho neúplnosti hradíme škodu ve výši rozdílu mezi cenou, kterou měla zásilka v době a místě jejího předání k přepravě, a cenou, kterou by poškozená nebo neúplná zásilka měla v době a místě jejího předání, vždy však pouze do výše uvedené v předchozím odstavci. Pokud lze provést opravu, hradíme škodu ve výši nákladů opravy.

V souladu s §12 Poštovního zákona odpovídáme za škodu v rozsahu stanoveném Poštovním zákonem, těmito Poštovními obchodními podmínkami a smlouvou s tím, že odpovídáme vždy jen za škodu vzniklou v době od převzetí zásilky do doby jejího dodání příjemci či vrácení odesílateli. Neodpovídáme za škodu na zásilce, pokud jsme škodu nemohli odvrátit ani při vynaložení odborné péče. Dále za škodu na zásilce neodpovídáme, pokud škoda byla způsobena odesílatelem, příjemcem zásilky nebo vlastníkem zásilky, vadou nebo zvláštní povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku. Za bezpečné zabalení zásilky pro přepravu zodpovídá objednavatel této přepravy. Škody, které vzniknou vadným balením, jdou k tíži odesílatele, pokud jsme odesílatele upozornili při převzetí zásilky na nedostatečné zabezpečení zásilky pro transport. Za škodu způsobenou vadným obalem neodpovídáme, pokud vadnost obalu nebyla poznatelná při převzetí zásilky.

Neodpovídáme dále za škodu vzniklou zabavením nebo zadržením zásilky či jiným opatřením, pokud byly provedeny podle Poštovního zákona nebo podle zvláštního právního předpisu.

Při výslovně vyšší deklaraci hodnoty odesílatelem ve smyslu článku II. odstavec 2 a dodatečném pověření je uzavřeno navýšené dopravní pojištění (pojistné a podmínky dle požadavků). Naše omezení ručení dle tohoto článku IV., prvního odstavce, zůstává tímto nedotčené. Odesílateli náleží pojistné plnění z pojištění, které uzavře.

Při objednání doplňkového pojištění (služba GO! AllRisk) je nutné uvést v objednávce přepravy a objednávce připojištění shodnou hodnotu zboží. Případnou změnu pojistné částky musí odesílatel předem písemně oznámit. V případě, že na jakémkoliv dokumentu (např. přepravní list) bude uvedena částka lišící se od částky uvedené v objednávce přepravy a objednávce připojištění, nebude na ni brán zřetel.

Právo na náhradu škody má do doby dodání zásilky odesílatel, po jejím dodání má toto právo příjemce. Právo na náhradu škody nelze postoupit na třetí osobu.

Jestliže bylo v rámci reklamačního řízení zjištěno, že jde o oprávněnou reklamaci, tedy že Společnost porušila svou povinnost vyplývající z poštovní smlouvy, vrátí Společnost cenu za neprovedené dodání zásilky (oprávněné reklamace) tomu, kdo ji Společnosti uhradil.

Nebyla-li Služba zaviněním Společnosti uskutečněna, vrátí Společnost cenu zaplacenou za Službu tomu, kdo ji Společnosti uhradil.

V. Reklamace

Pokud uplatňujete nárok na náhradu škody za ztracené, zničené, poškozené nebo zpožděné zásilky, případně reklamujete-li cenu dané služby, je nutné dodržet následující postup:

 • ztráta, poškození nebo zpoždění zásilky musí být oznámeno písemnou formou na adresu: U Dálnice 1 391, Hostivice, 253 01 nebo vyplněním reklamačního formuláře přístupného na adrese: https://www.general-overnight.com/cze_cs/zakaznik/reklamace.html, a to nejdéle do 7 dnů od data, kdy byla zásilka doručena, nebo do 7 dnů ode dne, kdy měla být doručena, případě do 7 dnů ode dne, kdy jste se o její ztrátě, poškození nebo zpoždění dozvěděli. Pokud je Vaše reklamace cenového charakteru, musí být oznámena písemnou formou nebo vyplněním reklamačního formuláře nejdéle do 7 dnů ode dne obdržení faktury.
 • do 7 dnů ode dne ohlášení ztráty, poškození nebo zpoždění nám musí být doručeny všechny příslušné informace a podklady, a to v následujícím rozsahu:

V případě vyplnění reklamačního formuláře je nutné vyplnit všechny údaje obsažené v reklamačním formuláři. V případě podání reklamace písemnou formou na adresu společnosti, je nutné doplnit: název společnosti, IČ, adresa společnosti, zákaznické číslo, název banky, číslo účtu, kontaktní osoba a kontaktní údaje (telefon, email), hmotnost a rozměry zásilky, hodnota zásilky uvedená při objednávce, druh zboží/typ/výrobce, datum odeslání zásilky, přepravní číslo zásilky, informace, zda bylo pro zásilku sjednáno připojištění, datum objednávky připojištění, informace, zda se jednalo o zboží nové, nebo použité.

Pro reklamace podané písemně na adresu společnosti i pro reklamace podané reklamačním formulářem, je nutné zadat správné číslo zásilky, pod kterým byla zásilka přepravována a fakturována (HWB).

K reklamaci je nutné přiložit následující dokumenty:

 • nákupní faktura nebo jiný doklad prokazující pořizovací hodnotu obsahu zásilky,
 • prodejní faktura nebo jiný doklad prokazující prodejní hodnotu obsahu zásilky,
 • v případě poškození zásilky úplná fotodokumentace poškozeného zboží a poškozeného přepravního obalu,
 • prokázání způsobu vhodného zabalení zásilky,
 • v případě ztráty zásilky čestné prohlášení o nedoručení zásilky od příjemce zásilky.

V průběhu reklamačního řízení mohou být požadovány dodatečné dokumenty.

Odesílatel není oprávněn si odečíst reklamovanou částku od odměny, která má být zaplacena za přepravu.

Pokud příjemce při převzetí zásilky neuvede písemně do předávacího protokolu poškození nebo neučiní zápis o poškození zásilky, vycházíme vždy z předpokladu, že zásilka byla doručena v dobrém stavu a bez výhrad.

V případě, že odesílatel obdrží v rámci reklamačního řízení úplnou nebo částečnou náhradu, tak nám zároveň zaručuje, že jeho pojistitelé nebo jiné strany mající zájem na zásilce, se vzdávají všech eventuálních práv a regresů, které by vznikly postoupením nároků odesílatele.

Zásilku nelze považovat za ztracenou, dokud od reklamace pro její nedoručení neuplyne lhůta 30ti dnů. V konkrétním případě je možné tuto lhůtu zkrátit.

Zavazujeme se vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Reklamace může být vyřízena za předpokladu, že budou dodány všechny potřebné podklady, jejichž kompletnost potvrdíme. Končí-li lhůta ve svátek či o víkendu, prodlužuje se na nejbližší pracovní den. Po převzetí zásilky může reklamaci vznést i příjemce (adresát) zásilky, v takovém případě bude postupováno, jak je uvedeno výše v tomto článku V.

VI. Ustanovení pro celní odbavení

V případě, že zásilka podléhá celnímu odbavení, platí následující:

Odesílatel předloží veškeré dokumenty potřebné pro celní odbavení. Předložením potřebných dokumentů odesílatel potvrzuje, že všechny informace uvedené v exportních a importních prohlášeních jsou pravdivé a správné. Odesílatel si je vědom, že nesprávná a s podvodným záměrem podaná prohlášení mohou mít občanskoprávní a trestněprávní důsledky, včetně zabavení a prodeje zboží, jak je uveden v článku IV., čtvrtém odstavci, těchto Poštovních obchodních podmínek. Předáním zásilky kurýrovi, pokud je to přípustné, jsme pověřeni jako celní agenti celním odbavením. Jsme ustanoveni jako formální příjemce za účelem celního zprostředkování k vyřízení celních formalit. Celní pokuty, skladovací poplatky a jiné náklady, které vzniknou jednáním celních úřadů nebo na základě nepředložených vývozních dokumentů, licencí nebo potvrzení o povolení ze strany odesílatele nebo příjemce, budeme fakturovat příjemci, v daném případě včetně vybraných celních poplatků a daní. V případě, že příjemce okamžitě nesplní svou platební povinnost, ručí za uhrazení takových poplatků a daní odesílatel. Pro celní odbavení platí tarifní přirážky dle našeho aktuálně platného ceníku dostupného na adrese zde.

VII. Nebezpečné zboží a zásilky se zvláštním zacházením

Nebezpečné zboží

S výjimkou okolností uvedených v odstavci níže, nepřepravujeme nebo neprovádíme ostatní služby pro nebezpečné zboží včetně zboží, které je podle našeho názoru nebezpečné, zejména zboží uvedené v technických pokynech Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), v předpisech pro přepravu nebezpečného zboží Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA), Mezinárodního námořního řádu pro nebezpečné zboží (IMDG), v předpisech Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) nebo v jiných mezinárodních nebo národních předpisech vztahujících se na přepravu nebo ostatní služby pro nebezpečné zboží.

Dle vlastního uvážení můžeme přijímat k přepravě do vybraných zemí některé nebezpečné zboží. Nebezpečné zboží můžeme přijmout pouze v případě, že je v souladu s příslušnými předpisy a s našimi požadavky. Zákazník je povinen před objednáním Služby kontaktovat operativní oddělení společnosti a domluvit se na dalším postupu. Odesílatel je povinen nebezpečné zásilky ohlásit operativnímu oddělení, klasifikovat podle tříd nebezpečného zboží, vhodně zabalit a označit a vyplnit k nim všechny potřebné doklady (s ohledem na příslušnou legislativu). Odesílatel musí zajistit, aby i Příjemce jednal v souladu se všemi pokyny správného zacházení s nebezpečnou zásilkou. Pokud je nutné k zásilce připojit dokument IATA – Prohlášení odesílatele nebezpečného zboží, je k nalezení na stránkách zde.  Při akceptování takové zásilky vám budeme účtovat příslušný příplatek dle platného ceníku uveden na adrese zde. Společnost GO! si vyhrazuje právo odmítnout nebezpečné zboží v jakékoli provozovně, kde takové zboží nelze přijmout v souladu s platnými právními předpisy, nebo dle uvážení společnosti GO!. Od klienta jsou pro posouzení akceptace objednávky Služeb přepravy nebezpečného zboží jsou písemně vyžadovány tyto informace:

 • jméno odesílatele
 • jméno příjemce
 • UN číslo
 • třída
 • hmotnost, počet ks
 • typ balení
 • čisté množství
 • popis zboží, včetně popisu dle ADR
 • bezpečnostní listy k dané zásilce
 • další informace dle druhu zásilky

K přepravě zásilek podléhajících Evropské úmluvě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží (ADR) je nutné uzavřít zvláštní přepravní smlouvu. Odesílatel je povinen vyžádat si od nás potvrzení o možnosti realizace takové přepravy, které předchází přepravě. Vyhrazujeme si právo odmítnout nebezpečné zboží v jakémkoli místě, kde takové zboží nelze přijmout v souladu s platnou legislativou.

Odesílatel sám odpovídá za veškeré škody způsobené nedodržením jakýchkoli pravidel pro ADR přepravu nebo dalších předpisů. Odesílatel musí zajistit a odpovídá za plně účinné balení veškerého nebezpečného zboží, a to v souladu s požadavky na ADR klasifikaci, způsob balení, popisky a označení, dokumentaci, a s ohledem na aplikovatelné zákony, právní předpisy a pravidla. Nebezpečné zboží může být mezinárodně zasíláno pomocí služby GO! Express.

Zásilky se zvláštním zacházením

Dle vlastního uvážení můžeme přijímat k přepravě do vybraných zemí některé z těchto zásilek se zvláštním zacházením. Některé zboží se zvláštním zacházením můžeme přijmout pouze v případě, že je v souladu s příslušnými předpisy a s našimi požadavky. Odesílatel je povinen zásilky se zvláštním zacházením ohlásit operativnímu oddělení, identifikovat obsah zásilky, vhodně zabalit a označit a vyplnit k nim všechny potřebné doklady (pokud je to nutné s ohledem na příslušnou legislativu). Odesílatel musí zajistit, aby i Příjemce jednal v souladu se všemi takovými pokyny správného zacházení se zásilkou se zvláštním zacházením. Při akceptování takové zásilky vám budeme účtovat příslušný příplatek dle platného ceníku na adrese zde. Společnost GO! si vyhazuje právo odmítnout zásilky se zvláštním zacházením v jakékoli provozovně, kde takové zboží nelze přijmout v souladu s platnými právními předpisy, nebo dle uvážení společnosti GO!. Od klienta pro posouzení akceptace objednávky Služeb přepravy zásilek se zvláštním zacházením jsou písemně vyžadovány tyto informace:

 • přesný popis zásilky, přesná definice druhu, typu
 • informace ohledně balení
 • jméno odesílatele
 • jméno příjemce
 • hmotnost, počet kusů

Odesílatel sám odpovídá za veškeré škody způsobené nedodržením pravidel pro přepravu zásilek se zvláštním zacházením. Odesílatel musí zajistit a odpovídá za plně účinné balení veškerého zboží se zvláštním zacházením, jeho označení a případnou dokumentaci.

Za zásilky, které vyžadují zvláštní zacházení, považujeme tyto zásilky:

 1. lidské tkáně a buňky;
 2. zboží podléhající zkáze;
 3. živá zvířata typu 2;
 4. GMO organismy I. a II. kategorie;
 5. křehké, sypké a tekuté zboží;

VIII. Ochrana dat

Jsme oprávněni shromažďovat, ukládat a zpracovávat data, která jste uvedli v souvislosti s našimi službami, a tato data předávat ostatním partnerským společnostem firmy GO!, také do zahraničí, jestliže a pokud je to potřeba pro výkon našich služeb. Zpracování dat se může provádět s ohledem na další výkony a nabídky od nás nebo partnerských společností GO! Jste srozuměni s tímto pořizováním a zpracováním dat, jakož i předáním, zejména také na státní místa nebo celní úřady.

IX. Řešení sporů

Pokud provozovatel nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo příjemce oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku. Neuzavřou-li účastníci řízení smír nebo Úřad tento smír neschválí, Úřad rozhodne o tom, zda byla reklamace vyřízena řádně či nikoli. Na návrh Úřad rozhodne v řízení o právech a povinnostech účastníků řízení vyplývajících ze smlouvy nebo Poštovního zákona. Lhůta pro vydání rozhodnutí činí 90 dnů. Tato lhůta může být u zvlášť složitých sporů prodloužena. Strany musí být bez zbytečného odkladu informovány o prodloužení této lhůty a o celkové době, do kdy lze očekávat vydání rozhodnutí.

X. Účinnost Poštovních obchodních podmínek

Tyto Poštovní obchodní podmínky jsou zveřejněny na našich internetových stránkách na adrese: https://www.general-overnight.com/cze_cs/pravni-zasady/postovni-obchodni-podminky.html. Ukončit platnost nebo provést změnu či doplnění těchto Poštovních obchodních podmínek je možné oznámením vyhlášeným stejným způsobem jako tyto Poštovní obchodní podmínky, práva a povinnosti, které vznikly na základě těchto Poštovních obchodních podmínek, zůstávají jejich pozdější změnou nebo zrušením nedotčeny. Tyto Poštovní obchodní podmínky  nahrazují všechna předešlá znění a nabývají účinnosti od 1. 1. 2024. Aktuální Poštovní obchodní podmínky jsou dostupné k nahlédnutí na našich internetových stránkách na adrese: https://www.general-overnight.com/cze_cs/pravni-zasady/postovni-obchodni-podminky.html a na veřejně přístupném místě v našich provozovnách.

V Praze dne 22.5.2024

Mgr. Martin Koča

jednatel společnosti