Řešení sporů

Společnost GO! Express & Logistics s. r. o., IČO: 27568962, se sídlem Praha 5, Plaská 622/3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114614 (dále jen „Společnost“), jakožto prodávající ve smyslu §2(1)(b) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tímto informuje spotřebitele, kterým nabízí, prodává, poskytuje či zprostředkovává služby GO! Express a/nebo GO! Smart Express, které jsou poštovními službami podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Poštovní zákon“), o příslušnosti Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů. Úřad je příslušný k rozhodování o námitkách adresáta nebo odesílatele proti vyřízení reklamace vad poštovní služby poskytované Společností podle Poštovního zákona. Na návrh Úřad rozhoduje v řízení o námitce proti vyřízení reklamace též o právech a povinnostech účastníků řízení vyplývajících z poštovní smlouvy nebo Poštovního zákona. Blíže viz. článek IX.(Řešení sporů) Poštovních obchodních podmínek -GO! Express & Logistics s. r. o., Služby  GO! Express a GO! Smart Express.