Všeobecné obchodné podmienky

I. Rozsah použitia

Cieľovou skupinou týchto všeobecných obchodných podmienok sú obchodní partneri spoločnosti GO! Express & Logistics, s. r. o., IČO: 47 042 630, so sídlom: Kaukazská 49, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 87745/B (ďalej len ako „Spoločnosť“), ktorí objednávajú prepravu alebo zabezpečenie prepravy v rámci služieb GO! Express a GO! Smart Express (ďalej len „Služby“). Podrobný popis Služieb je uvedený na adrese zde. Spoločnosť prepravuje alebo zaisťuje prepravu malých neodkladných zásielok. Preprava sa vykonáva v zmysle účinných právnych predpisov Slovenskej republiky. Pri medzinárodných prepravách automobilmi platia ustanovenia Dohody o prepravnej zmluve v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave (CMR), pri medzinárodných leteckých prepravách Dohoda pre zjednotenie práva pre leteckú nákladnú prepravu (Varšavská dohoda) a pri medzinárodných železničných prepravách Zmluvy o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (CIM).

Ostatné podmienky odosielateľa sa uplatňujú len vtedy, ak ich písomne potvrdíme pred začatím plnenia zmluvy.

II. Služby a ceny

Služby zahŕňajú vyzdvihnutie, transport a doručenie zásielky. Doba doručenia uvedená v zmluve o preprave, prípadne v iných dojednaniach medzi Spoločnosťou a odosielateľom, je iba nezáväzným odhadom doby doručenia, pokiaľ nebolo výslovne dohodnuté inak.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za oneskorenie alebo nedoručenie zásielky alebo jej časti, pokiaľ vyplývajú z okolností, ktorých vznik nie je ovplyvniteľný Spoločnosťou, najmä:

• z vyššej moci vrátane búrok, povodní, požiaru, hmly, snehu alebo mrazu;

• z vyššej moci vrátane vojnových udalostí, havárií, štrajkov, embarg, miestnych sporov alebo občianskych nepokojov;

• z celoštátnych alebo miestnych narušení pozemných dopravných sietí a mechanických problémov dopravných prostriedkov alebo strojných zariadení.

 

Objednanie Služieb je umožnené emailovo na adrese: bratislava@general-overnight.sk alebo po získaní zákazníckeho čísla je možné objednávať cez online objednávkový formulár na adrese zde. Uzavretie zmluvy ohľadom poskytovania Služieb je umožnené písomne zmluvou, písomne emailovou komunikáciou, alebo vyplnením online objednávkového formulára.

Z prepravy sú vylúčené pri priamych jazdách zásielky o hodnote viac ako 50.000,- EUR. Na skutočnosť presiahnutia hodnoty zásielky sumu 50.000,- EUR je odosielateľ povinný Spoločnosť upozorniť. Obzvlášť sú z prepravy vylúčené zásielky s veľmi vysokou hodnotou, ak si odosielateľ písomne neprial pri udelení zákazky dopravné poistenie alebo poistenie cenných predmetov v zmysle článku IV. týchto Všeobecných obchodných podmienok so správnym uvedením hodnoty alebo neboli urobené osobitné písomné samostatné zmluvné dojednania. Medzi zásielky so zvláštnou hodnotou patria najmä, ale nie výlučne, predmety mimoriadnej hodnoty (ako napr. umelecké diela, cenné papiere, starožitnosti, drahokamy, známky, unikáty, zlaté, strieborné alebo iné šperky, alebo prevoditeľné zmenkové cenné papiere (najmä šeky, zmenkové) cenné papiere, vkladné knižky, akcie alebo iné istiny). Z prepravy sú tiež vylúčené peniaze, kaziace sa potraviny, niektoré nebezpečné tovary, ako aj tovar, ktorý ohrozuje ľudí, životy zvierat alebo dopravné prostriedky. Pri medzinárodnej preprave je vylúčený aj taký tovar, ktorý je vylúčený z leteckej prepravy podľa ustanovení International Airtransport Association (IATA) alebo International Civil Aviation Organisation (ICAO).

Pred prijatím zásielky nie je Spoločnosť povinná skúmať jej obsah. Odosielateľ je povinný poskytnúť Spoločnosti správne údaje o obsahu zásielky a jeho povahe a zodpovedá za škodu Spoločnosti spôsobenú porušením tejto povinnosti. Odosielateľ sa nemôže zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Pokiaľ nesprávne údaje ovplyvnia mieru odbornej starostlivosti Spoločnosti vynaloženej na vykonávanie prepravy, nezodpovedá Spoločnosť za škodu na zásielke. Spoločnosť je povinná podať odosielateľovi v primeranej lehote správu o škode na zásielke vzniknutej do jej doručenia príjemcovi. Ak hrozí na zásielke bezprostredne podstatná škoda a ak nie je čas si vyžiadať pokyny odosielateľa alebo ak odosielateľ mešká s udelením takýchto pokynov, je Spoločnosť oprávnená zásielku vhodným spôsobom predať v prospech odosielateľa. V medzinárodnej preprave je Spoločnosť oprávnená nebezpečné zásielky, ktorých nebezpečná povaha Spoločnosti nebola známa, kedykoľvek a kdekoľvek zložiť, zničiť alebo zneškodniť, a to bez akejkoľvek povinnosti nahradiť škodu. Okrem toho odosielateľ zodpovedá za všetky náklady a škody vzniknuté odovzdaním takej zásielky na prepravu alebo jej prepravou. Pokiaľ je nebezpečná alebo vylúčená zásielka dopravená späť k odosielateľovi, znáša odosielateľ aj náklady spätnej prepravy.

Preprava k príjemcovi sa spravidla vykonáva dopravnou cestou primeranou objednanému druhu servisu. Je možné vždy výslovne dohodnúť dodanie podľa možnosti v ten istý deň, cez noc alebo priamou jazdou. Podľa druhu služby je potom zásielka doručená v rámci času doručenia uvedeného v aktuálne platnom cenníku.

Odmena, ktorá sa má zaplatiť za prepravu, musí byť uhradená v hotovosti najneskôr pri vydaní zásielky kuriérovi, ktorý zákazku prijal, ak nebola výslovne urobená iná dohoda k okamihu prevzatia prepravovanej zásielky. Pokiaľ nie je platba vykonaná pri alebo po prevzatí prepravovanej zásielky, tak najneskôr štrnásť dní po prevzatí prepravovanej zásielky alebo štrnásť dní po obdržaní faktúry nastáva bez ďalšej upomienky omeškania s platbou, pokiaľ nebola uzatvorená iná dohoda týkajúca sa platby, požiadaviek z prepravného výkonu a ostatných vedľajších výkonov . V prípade omeškania je Spoločnosť oprávnená si uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej čiastky, a to za každý deň omeškania. Možnosť uplatnenia vyššej škody zostáva vyhradená pre Spoločnosť v plnom rozsahu.

Spoločnosť účtuje vždy vyššiu hodnotu zo skutočnej hrubej hmotnosti a volumetrickej (objemovej) hmotnosti. Objemová hmotnosť je stanovená prepočtom: (dĺžka krát šírka krát výška zásielky v centimetroch) delené 5000. Počas prepravy môžem Spoločnosť kedykoľvek kontrolovať hmotnosť alebo objem zásielky, prípadne počet kusov v zásielke. V prípade nezrovnalosti medzi hmotnosťou či objemom zásielky alebo počtom kusov v zásielke, ktoré sú uvedené v objednávke alebo na prepravnom liste, sú na výpočet ceny prepravného alebo na stanovenie príplatku použité údaje, ktoré Spoločnosť počas tejto kontroly stanovila. Zásielkami prepravovanými v rámci Služieb na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok sa rozumejú zásielky do 70 kg, ktorých rozmer je maximálne dĺžka: 270 cm, hmotnosť jedného kusu max 70 kg a súčet dĺžka + 2x šírka + 2x výška je max 500 cm.

Zásielka musí byť označená prepravným listom, ktorého správne vyplnenie je uvedené tu. Prepravný list je k dispozícii v listinnej forme, alebo v elektronickej forme. Elektronický prepravný list si musí odosielateľ vytlačiť (na klasický papier alebo štítkovací papier), listinný prepravný list odovzdá odosielateľovi kuriér. Pri odovzdaní kuriérovi musí byť zásielka označená prepravným listom. Povinné údaje, ktoré musia byť uvedené pri objednaní Služby, sú nasledujúce: meno odosielateľa, kontaktná osoba, telefón, adresa odosielateľa, meno príjemcu, kontaktná osoba, telefón, adresa, dátum odoslania, podpis odosielajúceho, počet ks, reálna váha, rozmery, popis obsahu zásielky, typ Služby. Doplnkové služby musia byť najskôr objednané u operatívneho oddelenia Spoločnosti (potvrdenie o doručení, dobierka, pripoistenie zásielky, termínované doručenie, víkendové doručenie a ostatné služby, ktoré sú uvedené tu.

Podrobné požiadavky na balenie zásielky sú uvedené tu. Požiadavky na balenie zásielky so suchým ľadom sú uvedené tu.

Spoločnosť si vyhradzuje právo účtovať doplnkové príplatky najmä v prípade atypických zásielok, v prípade sťaženej manipulácie so zásielkami, ďalej v prípade doručenia do odľahlých oblastí či oblastí so zhoršenou dostupnosťou. Dodatočnými príplatkami môžu byť spoplatnené aj špecifické požiadavky týkajúce sa doručenia zásielok, prepravy zásielok v osobitnom režime či dočasné uskladnenie zásielok. Aktuálny sadzobník a doplnkové informácie k rozmerom a hmotnosti sú k dispozícii tu.

III. Prevzatie a odoslanie

Prevzatie zákazky sa realizuje jej prijatím, najneskôr odovzdaním prepravovanej zásielky odosielateľom alebo pre odosielateľa; a prevedenie, akonáhle to dopravná situácia a dispozícia jednotlivých kuriérnych vozidiel dovolí. Prevzatím prepravovanej zásielky začína plynúť doba doručenia.

Všetky zmeny hlásené po vyzdvihnutí zásielky sú negarantované (jedná sa najmä o zmenu adresy, servisu, termínu doručenia).

Odosielateľ je povinný dodať kompletné kontaktné údaje príjemcu. Ak sa tak nestane, vystavuje sa riziku nedoručenia zásielky z dôvodu chybnej alebo neúplnej adresy, ktoré nemožno považovať za nedodržanie prepravných podmienok zo strany Spoločnosti a teda nezakladá nárok na náhradu škody.

Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby jej odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom doklade, a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu Spoločnosť písomne potvrdila prevzatie zásielky. Podľa zmluvy môže byť Spoločnosť povinná vydať odosielateľovi pri prevzatí zásielky na prepravu prepravný list.

Spoločnosť je oprávnená – ale nie povinná – otvárať zásielky v predvídaných prípadoch bez súhlasu odosielateľa s tým, že ide o nasledujúce prípady:

• zásielku nie je možné dodať a súčasne ju nemožno vrátiť alebo nemá byť podľa zmluvy vrátená,

• je dôvodné podozrenie, že zásielka obsahuje vec považovanú za nebezpečnú,

• zásielka bola poškodená,

• je dôvodná obava, že došlo alebo, že by do dodania mohlo dôjsť k vzniku škody, alebo

• je to nevyhnutné na dodržanie povinností uložených Spoločnosti osobitným právnym predpisom.

 

Údaje o dobe doručenia prepravy sú zásadne nezáväzné. Pri nedoručiteľnosti zásielky sa doba doručenia predlžuje vždy minimálne o jeden deň.

Zásielky môžu byť vložené do poštovej schránky len pokiaľ je to zvlášť dohodnuté. Vložením zásielky do poštovej schránky sa považuje zásielka za doručenú, a tým končí doba ručenia.

Zásielky, ktorých prijatie bolo príjemcom odmietnuté alebo nemohli byť doručené z iných dôvodov, sú zaslané späť odosielateľovi na jeho náklady podľa cenníka Spoločnosti.

Doručenie zásielok sa vykonáva proti podpisu príjemcu alebo iných osôb, ktoré boli zastihnuté na doručovacej adrese alebo sú menované odosielateľom a o ktorých sa možno podľa celkových okolností domnievať, že sú oprávnené na prijatie zásielky. Ak je ako adresa príjemcu uvedená obchodná adresa, tak sa doručenie vykoná v obvyklom prevádzkovom čase na poštovú podateľňu príjemcu, v prípade, že taká neexistuje, na miesto príslušné pre prijatie pošty.

IV. Ručenie

Spoločnosť ručí za stratu zásielky do výšky hodnoty, ktorú zásielka mala v čase, keď Spoločnosti bola odovzdaná. Pokiaľ dôjde k strate či poškodeniu zásielky na území SR alebo mimo územia SR, ručí Spoločnosť podľa CMR (to znamená že ručí do výšky stanovenej podľa výpočtu 8,33 * kurz SDR (Special Drawing Rights) * počet kg hrubej hmotnosti odcudzenej alebo poškodenej časti zásielky), pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté inak.

V prípade poškodenia obsahu zásielky alebo jeho neúplnosti hradí Spoločnosť škodu vo výške rozdielu medzi cenou, ktorú mala zásielka v čase a mieste jej odovzdania na prepravu, a cenou, ktorú by poškodená alebo neúplná zásielka mala v čase a mieste jej dodania, vždy však iba do výšky podľa výpočtu uvedeného v predchádzajúcom odseku. Pokiaľ je možné vykonať opravu, hradí Spoločnosť škodu vo výške nákladov opravy.

Spoločnosť zodpovedá za škodu v rozsahu stanovenom týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a zmluvou s tým, že zodpovedá vždy len za škodu vzniknutú v čase od prevzatia zásielky do doby jej dodania príjemcovi či vráteniu odosielateľovi. Spoločnosť nezodpovedá za škodu na zásielke, pokiaľ vznik škodu nemohla odvrátiť, a to ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ďalej za škodu na zásielke Spoločnosť nezodpovedá, pokiaľ škoda bola spôsobená odosielateľom, príjemcom zásielky alebo vlastníkom zásielky, chybou alebo zvláštnou povahou obsahu zásielky vrátane obvyklého úbytku. Za bezpečné zabalenie zásielky na prepravu zodpovedá v plnom rozsahu objednávateľ tejto prepravy. Nezodpovedáme za poškodený alebo zničený obsah zásielok v prípade nesprávneho balenia. Iné škody, ktoré vzniknú chybným balením, sú na ťarchu odosielateľa, pokiaľ Spoločnosť odosielateľa upozornila pri prevzatí zásielky na nedostatočné zabezpečenie zásielky pre transport. Za škodu spôsobenú vadným obalom Spoločnosť nezodpovedá, pokiaľ vadnosť obalu nebola rozpoznateľná už pri prevzatí zásielky.

Pri výslovne vyššej deklarácii hodnoty odosielateľom v zmysle článku II.  a dodatočnom poverení je uzavreté navýšené dopravné poistenie (poistné a podmienky podľa požiadaviek). Obmedzenie ručenia Spoločnosti podľa tohto článku IV., prvého odseku, zostáva týmto nedotknuté. Odosielateľovi patrí poistné plnenie z poistenia, ktoré uzatvorí.

Pri objednaní doplnkového poistenia (služba GO! AllRisk) je nutné uviesť v objednávke prepravy a objednávke pripoistenia zhodnú hodnotu tovaru. Prípadnú zmenu poistnej sumy musí odosielateľ vopred písomne oznámiť. V prípade, že na akomkoľvek dokumente (napr. prepravný list) bude uvedená čiastka líšiaca sa od čiastky uvedenej v objednávke prepravy a objednávke pripoistenia, nebude na ňu braný ohľad.

V. Reklamácia

Pokiaľ dôjde k uplatneniu nároku na náhradu škody za stratené, zničené, poškodené alebo oneskorené zásielky, prípadne ak dôjde k reklamácií ceny danej služby, je nutné dodržať nasledujúci postup, v opačnom prípade si spoločnosť vyhradzuje právo reklamáciu zamietnuť:

• strata, poškodenie alebo oneskorenie zásielky musí byť oznámené písomnou formou na adresu: Kaukazská 49 „HALA V1“, 851 01 Bratislava alebo vyplnením reklamačného formulára prístupného tu a to najneskôr do 7 dní od dátumu, kedy bola zásielka doručená, alebo do 7 dní odo dňa, kedy mala byť zásielka doručená, prípadne do 7 dní odo dňa, kedy došlo k oboznámeniu sa o strate, poškodení alebo oneskorení zásielky. Pokiaľ je reklamácia cenového charakteru, musí byť oznámená písomnou formou alebo vyplnením reklamačného formulára najneskôr do 7 dní odo dňa obdržania faktúry.

• do 7 dní odo dňa ohlásenia straty, poškodenia alebo oneskorenia musia byť Spoločnosti doručené všetky príslušné informácie a podklady, a to v nižšie uvedenom rozsahu:

 

V prípade vyplnenia reklamačného formulára je nutné vyplniť všetky údaje obsiahnuté v reklamačnom formulári. V prípade podania reklamácie písomnou formou na adresu Spoločnosti je nutné doplniť: názov spoločnosti, IČO, adresa spoločnosti, zákaznícke číslo, názov banky, číslo účtu, kontaktná osoba a kontaktné údaje (telefón, email), hmotnosť a rozmery zásielky, hodnota zásielky uvedená pri objednávke, druh tovaru/typ/výrobcu, dátum odoslania zásielky, prepravné číslo zásielky, informácie, či bolo pre zásielku dojednané pripoistenie, dátum objednávky pripoistenia a informácie, či sa jednalo o tovar nový, alebo použitý.

 

Pre reklamácie podané písomne na adresu spoločnosti aj pre reklamácie podané reklamačným formulárom, je nutné zadať správne číslo zásielky, pod ktorým bola zásielka prepravovaná a fakturovaná (HWB).

 

K reklamácii je povinné priložiť nasledujúce dokumenty:

• nákupná faktúra alebo iný doklad preukazujúci obstarávaciu hodnotu obsahu zásielky,

• predajná faktúra alebo iný doklad preukazujúci predajnú hodnotu obsahu zásielky,

• v prípade poškodenia zásielky úplná fotodokumentácia poškodeného tovaru a poškodeného prepravného obalu,

• preukázanie spôsobu vhodného zabalenia zásielky,

• v prípade straty zásielky čestné vyhlásenie o nedoručení zásielky od príjemcu zásielky.

 

V priebehu reklamačného konania môžu byť požadované dodatočné dokumenty.

 

V prípadě, že neboli zaplatené prepravné služby, nie je spoločnosť povinna sa reklamáciou zaoberať. Odosielateľ si nie je oprávnený odpočítať/započítať reklamovanú čiastku od odmeny, ktorá má byť zaplatená za prepravu zásielky.

Pokiaľ príjemca pri prevzatí zásielky neuvedie písomne do odovzdávacieho protokolu poškodenie alebo neurobí zápis o poškodení zásielky, vychádza Spoločnosť vždy z predpokladu, že zásielka bola doručená v dobrom stave a bez výhrad.

V prípade, že odosielateľ obdrží v rámci reklamačného konania úplnú alebo čiastočnú náhradu, tak sa Spoločnosti zároveň zaručuje, že jeho poisťovatelia alebo iné strany majúce záujem na zásielke, sa vzdávajú všetkých eventuálnych práv a regresov, ktoré by vznikli postúpením nárokov odosielateľa.

Zásielku nemožno považovať za stratenú, kým od reklamácie pre jej nedoručenie neuplynie lehota 30 dní. V konkrétnom prípade je možné túto lehotu skrátiť.

Spoločnosť sa zaväzuje vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 60 kalendárnych dní. Lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie. Reklamácia môže byť vybavená za predpokladu, že budú dodané všetky potrebné podklady, ktorých kompletnosť Spoločnosť potvrdí. Ak pripadne koniec lehoty na sviatok, víkend, alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa lehota na najbližší nasledujúci pracovný deň. Po prevzatí zásielky môže reklamáciu vzniesť aj príjemca (adresát) zásielky, v takom prípade bude postupované, ako je uvedené v tomto článku.

VI. Ustanovenia pre colné odbavenie

V prípade, že zásielka podlieha colnému odbaveniu, platí nasledujúce:

Odosielateľ predloží všetky dokumenty potrebné na colné odbavenie. Predložením potrebných dokumentov odosielateľ potvrdzuje, že všetky informácie uvedené v exportných a importných vyhláseniach sú pravdivé a správne. Odosielateľ si je vedomý, že nesprávne a s podvodným zámerom podané vyhlásenia môžu mať občianskoprávne a trestnoprávne dôsledky, vrátane zabavenia a predaja tovaru, tak ako je uvedené v článku IV., štvrtom odseku, týchto všeobecných obchodných podmienok. Odovzdaním zásielky kuriérovi, pokiaľ je to prípustné, je Spoločnosť poverená k úkonom smerujúcim k colnému odbaveniu. Spoločnosť je zároveň ustanovená ako formálny príjemca za účelom colného sprostredkovania na vybavenie colných formalít. Colné pokuty, skladovacie poplatky a iné náklady, ktoré vzniknú konaním colných úradov alebo na základe nepredložených vývozných dokumentov, licencií alebo potvrdení o povolení zo strany odosielateľa alebo príjemcu, bude Spoločnosť fakturovať príjemcovi, v danom prípade vrátane vybraných colných poplatkov a daní. V prípade, že príjemca do 3 dní od výzvy Spoločnosti nesplní svoju platobnú povinnosť, ručí za uhradenie takých poplatkov a daní odosielateľ.

VII. Nebezpečný tovar a zásielky so zvláštnym zaobchádzaním

Nebezpečný tovar

S výnimkou okolností uvedených nižšie, Spoločnosť neprepravuje alebo nevykonáva ostatné služby pre nebezpečný tovar vrátane tovaru, ktorý je podľa názoru Spoločnosti nebezpečný, pričom najmä ide o tovar uvedený v technických pokynoch Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO), v predpisoch na prepravu nebezpečného tovaru Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA), Medzinárodného námorného poriadku pre nebezpečný tovar (IMDG), v predpisoch Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) alebo v iných medzinárodných alebo národných právnych predpisoch vzťahujúcich sa na prepravu alebo ostatné služby pre nebezpečný tovar.

Podľa vlastného uváženia môže Spoločnosť prijímať na prepravu do vybraných krajín niektorý nebezpečný tovar. Nebezpečný tovar môže Spoločnosť prijať iba v prípade, že je v súlade s príslušnými predpismi a s internými požiadavkami Spoločnosti. Zákazník je povinný pred objednaním Služby kontaktovať operatívne oddelenie Spoločnosti a dohodnúť sa vopred na ďalšom postupe. Odosielateľ je povinný nebezpečné zásielky vopred ohlásiť operatívnemu oddeleniu Spoločnosti, klasifikovať podľa tried nebezpečného tovaru, vhodne zabaliť a označiť a vyplniť k nim všetky potrebné doklady (s ohľadom na príslušnú legislatívu). Odosielateľ musí zabezpečiť, aby aj Príjemca konal v súlade so všetkými pokynmi správneho zaobchádzania s nebezpečným tovarom. Pokiaľ je nutné k zásielke pripojiť dokument IATA – Vyhlásenie odosielateľa nebezpečného tovaru, je k nájdeniu na stránkach tu. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie nebezpečného tovaru v akejkoľvek prevádzke, kde takýto tovar nie je možné prijať v súlade s platnými právnymi predpismi, alebo podľa uváženia Spoločnosti. Od odosielateľa sú pre posúdenie akceptácie objednávky Služieb prepravy nebezpečného tovaru písomne vyžadované tieto informácie:

• meno odosielateľa

• meno príjemcu

• UN číslo

• trieda

• hmotnosť, počet ks

• typ balenia

• čisté množstvo

• popis tovaru, vrátane popisu podľa ADR

• karty bezpečnostných údajov k danej zásielke

• ďalšie informácie podľa druhu zásielky

 

Na prepravu zásielok podliehajúcich Európskemu dohovoru o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru (ADR) je potrebné uzavrieť samostatnú prepravnú zmluvu. Odosielateľ je povinný vyžiadať si od Spoločnosti potvrdenie o možnosti realizácie takej prepravy, ktorá predchádza preprave. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie nebezpečného tovaru v akomkoľvek mieste, kde takýto tovar nemožno prijať v súlade s platnou legislatívou.

 

Odosielateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené nedodržaním akýchkoľvek pravidiel pre ADR prepravu alebo ďalších predpisov. Odosielateľ je povinný zabezpečiť a plne zodpovedá za účinné balenie všetkého nebezpečného tovaru, a to v súlade s požiadavkami na ADR klasifikáciu, spôsob balenia, popisky a označenia, dokumentáciu, a s ohľadom na aplikovateľné zákony, právne predpisy a pravidlá. Nebezpečný tovar môže byť medzinárodne zasielaný výlučne pomocou služby GO! Express.

Zásielky so zvláštnym zaobchádzaním

Podľa vlastného uváženia môže Spoločnosť prijímať na prepravu do vybraných krajín niektoré zásielky so zvláštnym zaobchádzaním. Niektoré tovary so zvláštnym zaobchádzaním môže Spoločnosť prijať iba v prípade, ak sú v súlade s príslušnými predpismi a s požiadavkami Spoločnosti. Odosielateľ je povinný zásielky so zvláštnym zaobchádzaním ohlásiť operatívnemu oddeleniu Spoločnosti, identifikovať obsah zásielky, vhodne zabaliť, označiť a vyplniť k nim všetky potrebné doklady (ak je to nutné s ohľadom na príslušnú legislatívu). Odosielateľ musí zabezpečiť, aby aj Príjemca konal v súlade so všetkými takými pokynmi správneho zaobchádzania so zásielkou so zvláštnym zaobchádzaním. Pri akceptovaní takejto zásielky bude Spoločnosť účtovať príslušný príplatok podľa platného cenníka nachádzajúceho sa na adrese zde. Spoločnosť si vyhadzuje právo odmietnuť prijatie zásielky so zvláštnym zaobchádzaním v akejkoľvek prevádzkarni, kde takýto tovar nie je možné prijať v súlade s platnými právnymi predpismi, alebo podľa uváženia Spoločnosti. Od odosielateľa sú pre posúdenie akceptácie objednávky Služieb prepravy zásielok so zvláštnym zaobchádzaním písomne vyžadované nasledovné informácie:

• presný popis zásielky, presná definícia druhu, typu

• informácie ohľadom balenia

• meno odosielateľa

• meno príjemcu

• hmotnosť, počet kusov

 

Odosielateľ sám zodpovedá za všetky škody spôsobené nedodržaním pravidiel pre prepravu zásielok so zvláštnym zaobchádzaním. Odosielateľ musí zabezpečiť a zodpovedá za plne účinné balenie všetkého tovaru so zvláštnym zaobchádzaním, jeho označenie a prípadnú dokumentáciu.

 

Za zásielky, ktoré vyžadujú zvláštne zaobchádzanie, považujeme najmä tieto zásielky:

1. ľudské tkanivá a bunky

2. tovar podliehajúci skaze

3. živé zvieratá typu 2

4. GMO organizmy I. a II. kategórie

5. krehký, sypký a tekutý tovar

VIII. Ochrana dát

Spoločnosť je oprávnená zhromažďovať, ukladať a spracovávať údaje, ktoré jej boli uvedené v súvislosti s poskytovaním Služieb Spoločnosti, a tieto dáta odovzdávať ostatným partnerským spoločnostiam Spoločnosti, ako aj do zahraničia, ak je to potrebné na výkon Služieb, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Spracovanie dát sa môže vykonávať s ohľadom na ďalšie Služby a ponuky od Spoločnosti alebo partnerských spoločností Spoločnosti. Odosielateľ aj prijímateľ sú uzrozumení s týmto zhromažďovaním a spracovaním dát, ako aj ich odovzdaním tretím stranám, najmä pre štátne inštitúcie alebo colné úrady.

IX. Záverečné ustanovenia

Na právne vzťahy výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo osobitným dojednaním sa použijú príslušné ustanovenia platných a účinných slovenských právnych predpisov.

 

Všetky spory sa Spoločnosť, odosielateľ aj prijímateľ (ďalej spolu aj len ako ,,Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako ,,Zmluvná strana“) pokúsia riešiť mimosúdnou cestou za účelom zachovania dobrých obchodných vzťahov. V prípade, ak k tomu nedôjde sa Zmluvné strany dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe týchto všeobecných obchodných podmienok alebo uzatvorenej zmluvy alebo súvisiacich s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik, ako aj spory, ktoré vzniknú z iných právnych vzťahov vzniknutých pred podpisom zmluvy, budú riešené pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava (ďalej len „rozhodcovský súd“) jediným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Strany sa týmto dohodli na dodatočnom doplnení právomoci rozhodcovského súdu k predošlým právnym vzťahom medzi stranami. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne dohodli na možnosti súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú určené pre úpravu vzťahov primárne medzi podnikateľmi, a sú v zmysle ust. § 273 Obchodného zákonníka záväzne. 

 

Odosielateľ prehlasuje, že pred uzatvorením zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok mal možnosť sa s všeobecnými obchodnými podmienkami dostatočne oboznámiť a obsah týchto všeobecných obchodných podmienok ovplyvniť vylúčením aplikácie nejakého článku či odseku osobitným dojednaním najmä v objednávke.

 

Ak by akékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok bolo v rozpore s kogentnými ustanoveniami platných a účinných právnych predpisov v Slovenskej republike, tak sa použijú ustanovenia týchto predpisov, čo však nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok či na platnosť týchto všeobecných obchodných podmienok ako celku. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že ustanovenia všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú odchylné od dispozitívnych ustanovení právnych predpisov, sú takto odchylne dojednané vedome a zároveň prehlasujú, že podľa ich dobrej viery a svedomia, nie sú ustanovenia v rozpore s dobrými mravmi, neporušujú verejný poriadok alebo práva tykajúce sa postavenia osôb, vrátane práva na ochranu osobnosti.

 

Spoločnosť je oprávnená vykonať zmeny všeobecných obchodných podmienok, pričom je povinná tieto zmeny Zmluvnej strane oznámiť formou zverejnenia nových všeobecných obchodných podmienok na svojej webovej stránke tu a to najneskôr do 14 (štrnásť) dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny všeobecných obchodných podmienok. Zmeny všeobecných obchodných podmienok je Zmluvná strana oprávnená odmietnuť v zmenenom rozsahu do 30 (tridsiatich) dní od zverejnenia. Ak Zmluvná strana  všeobecné obchodné podmienky v hore uvedenej lehote neodmietne, sú tieto všeobecné obchodné podmienky účinné v zmenenej forme od okamihu účinnosti ich zmeny určenej Spoločnosťou. Ak Zmluvná strana zmenené všeobecné obchodné podmienky v dojednanej lehote odmietne, sú okrem zmenených ustanovení ostatné články a odseky účinné a odmietnutá zmena sa posudzuje podľa právnych predpisov. Zmluvná strana sa zaväzuje priebežne sledovať internetové stránky Spoločnosti a zoznamovať sa s ich aktuálnym znením, vrátane znenia všeobecných obchodných podmienok, a to najmenej jedenkrát týždenne.

 

Účinnosť týchto všeobecných obchodných podmienok nastáva dňa 27. 5. 2024.