Všeobecné obchodné podmienky

I. Rozsah použití

 1. Cílovou skupinou těchto všeobecných obchodních podmínek jsou obchodní partneři společnosti GO! Express & Logistics s. r. o. (dále jen „GO!“). GO! přepravuje nebo zajišťuje přepravu malých spěšných zásilek. Jestliže není následnými Všeobecnými obchodními podmínkami upraveno jinak, provádí se přeprava dle zákonných předpisů. Při mezinárodních přepravách automobily platí ustanovení Dohody o přepravní smlouvě v mezinárodní nákladní silniční dopravě (CMR), při mezinárodních leteckých přepravách Dohoda pro sjednocení práva pro leteckou nákladní přepravu (Varšavská dohoda) a při mezinárodních železničních přepravách Smlouvy o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM).
 2. Jiné obchodní podmínky odesílatele platí pouze, pokud je písemně potvrdíme před započetím smlouvy.

II. Služby a ceny

 1. Naše přepravní služby zahrnují vyzvednutí, transport a doručení zásilky. Doba doručení uvedená ve smlouvě o přepravě, popřípadě v jiných ujednáních mezi námi a odesílatelem, je pouze nezávazným odhadem doby doručení, pokud nebylo výslovně ujednáno jinak. Neneseme odpovědnost za zpoždění či nedoručení zásilky nebo její části, pokud vyplývají z okolností mimo naši kontrolu, zejména
 2. - z vyšší moci včetně bouřek, povodní, požáru, mlhy, sněhu nebo mrazu;
 3. - z vyšší moci včetně válečných událostí, havárií, stávek, embarg, místních sporů nebo občanských nepokojů;
 4. - z celostátních nebo místních narušení pozemních dopravních sítí a mechanických problémů dopravních prostředků nebo strojních zařízení.
 5. Z přepravy jsou vyloučeny zásilky, které lze doručovat v České republice nebo odesílat do zahraničí jen podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách nebo podle jiných právních předpisů v platném znění. Rovněž jsou z přepravy vyloučeny při přímých jízdách zásilky o hodnotě více než 50.000,- EUR. Na tuto skutečnost je odesílatel povinen nás upozornit. Obzvláště jsou z přepravy vyloučeny zásilky s velmi vysokou hodnotou, jestliže si odesílatel písemně nepřál při udělení zakázky dopravní pojištění nebo pojištění cenných předmětů ve smyslu článku IV.2 se správným uvedením hodnoty nebo nebyla učiněna zvláštní písemná samostatná smluvní ujednání. Mezi zboží o obzvláštní hodnotě patří zejména, ale ne výhradně, předměty mimořádné hodnoty (jako např. umělecká díla, směneční cenné papíry, starožitnosti, drahokamy, známky, unikáty, zlaté, stříbrné nebo jiné šperky, peníze nebo převoditelné směnečné cenné papíry (zejména šeky, směnečné cenné papíry, vkladní knížky, akcie nebo jiné jistiny). Z přepravy jsou rovněž vyloučeny kazící se potraviny, nebezpečné zboží, jakož i zboží, které ohrožuje lidi, životy zvířat nebo dopravní prostředky. Při mezinárodních transportech je vyloučeno také takové zboží, které je vyloučeno z letecké přepravy dle ustanovení International Airtransport Association (IATA) nebo International Civil Aviation Organisation (ICAO).
 6. Před přijetím zásilky nejsme povinni zkoumat její obsah. Dle § 2557 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) je odesílatel povinen poskytnout nám správné údaje o obsahu zásilky a jeho povaze a odpovídá za škodu nám způsobenou porušením této povinnosti. Odesílatel se nemůže zprostit odpovědnosti za škodu způsobenou porušením této povinnosti podle § 2913 ObčZ. Pokud nesprávné údaje ovlivní míru odborné péče námi vynaložené na provádění přepravy, neodpovídáme za škodu na zásilce dle § 2566 odst. 1, popřípadě § 2566 odst. 2 písm. a) ObčZ. Jsme povinni podat odesílateli v přiměřené lhůtě zprávu o škodě na zásilce vzniklé do jejího doručení příjemci. Hrozí-li na zásilce bezprostředně podstatná škoda a není-li čas si vyžádat pokyny odesílatele nebo prodlévá-li odesílatel s takovými pokyny, jsme oprávněni zásilku vhodným způsobem prodat na účet odesílatele. V mezinárodní přepravě jsme oprávněni nebezpečné zásilky, jejichž nebezpečná povaha nám nebyla známa, kdykoliv a kdekoliv složit, zničit nebo zneškodnit, a to bez jakékoli povinnosti nahradit škodu. Kromě toho odesílatel odpovídá za veškeré výlohy a škody vzniklé odevzdáním takové zásilky k přepravě nebo její přepravou. Pokud je nebezpečná nebo vyloučená zásilka dopravena zpět k odesílateli, nese odesílatel také náklady zpětné přepravy .
 7. Přeprava k příjemci se zpravidla provádí dopravní cestou přiměřenou objednanému druhu servisu. Lze vždy výslovně dohodnout dodání dle možnosti tentýž den, přes noc nebo přímou jízdou. Dle druhu služby je pak zásilka doručena v rámci času doručení uvedeného v aktuálně platném ceníku.
 8. Odměna, která má být zaplacena za přepravu, musí být uhrazena v hotovosti nejpozději při vydání zásilky kurýrovi, který zakázku přijal, jestliže nebyla výslovně učiněna jiná dohoda k okamžiku převzetí přepravované zásilky. Pokud není platba provedena při nebo po převzetí přepravované zásilky, tak nejpozději čtrnáct dní po převzetí přepravovaného zboží nebo čtrnáct dní po obdržení faktury nastává bez další upomínky prodlení s platbou, pokud nebyla učiněna jiná dohoda týkající se platby, požadavků z přepravního výkonu a ostatních vedlejších výkonů. V případě prodlení uplatníme úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Možnost uplatnění vyšší škody zůstává vyhrazena.

III. Převzetí a odeslání

 1. Převzetí zakázky se realizuje jejím přijetím, nejpozději předáním přepravované zásilky odesílatelem nebo pro odesílatele; a provedení, jakmile to dopravní situace a dispozice jednotlivých kurýrních vozidel dovolí. Převzetím přepravované zásilky začíná běžet doba doručení.
 2. Jsme oprávněni požadovat, aby nám odesílatel potvrdil požadovanou přepravu v přepravním dokladu, a odesílatel je oprávněn požadovat, abychom mu písemně potvrdili převzetí zásilky. Podle smlouvy můžeme být povinni vydat odesílateli při převzetí zásilky k přepravě přepravní list.
 3. Jsme oprávněni - ale ne povinni - otevírat zásilky k prověření adresy nebo v případě, že máme podezření, že jde o nebezpečnou zásilku, nebo zásilku, jejíž přeprava je vyloučena.
 4. Údaje o době doručení přepravy jsou zásadně nezávazné. Při nedoručitelnosti zásilky se doba doručení prodlužuje vždy minimálně o jeden den.
 5. Zásilky mohou být vloženy do dopisní schránky, pokud je to zvlášť ujednáno. Vložením platí za doručené. Naše doba ručení končí vložením do dopisní schránky.
 6. Zásilky, jejíchž přijetí bylo příjemcem odmítnuto nebo nemohly být doručeny z jiných důvodů, jsou zaslány zpět odesílateli na jeho náklady dle našeho ceníku, pokud není ujednáno jinak.
 7. Doručení zásilek se provádí proti podpisu příjemce nebo jiných osob, které byly zastiženy na doručovací adrese nebo jsou jmenovány odesílatelem a o nichž se lze dle celkových okolností domnívat, že jsou oprávněny k přijetí zásilky. Je-li jako adresa příjemce uvedena obchodní adresa, tak se doručení provede v obvyklé provozní době na poštovní podatelnu příjemce, v případě, že taková neexistuje, na místo příslušné pro přijetí pošty.

IV. Ručení

 1. Za ztrátu zásilky ručíme do výše hodnoty, kterou zásilka měla v době, kdy nám byla předána. Pokud dojde ke ztrátě zásilky na území ČR, ručíme do výše 50.000,- Kč, pokud dojde ke ztrátě, či poškození zásilky mimo území ČR, ručíme pak dle CMR.
  U zásilek doručovaných do druhého dne (rozsah Overnight) a dodávkách v tentýž den (Same-Day-Service) je naše ručení za ztrátu omezeno na výši hodnoty, kterou zásilka měla v době, kdy nám byla předána, naše ručení za poškození zásilky je omezeno na rozdíl mezi cenou, kterou měla zásilka v době, kdy jsme ji převzali, a cenou, kterou by měla poškozená zásilka, v obou případech dle CMR.
  Podle § 2566 ObčZ neodpovídáme za škodu na zásilce, pokud jsme škodu nemohli odvrátit ani při vynaložení odborné péče. Dále za škodu na zásilce neodpovídáme, pokud škoda byla způsobena odesílatelem, příjemcem zásilky nebo vlastníkem zásilky, vadou nebo přirozenou povahou obsahu zásilky včetně obvyklého úbytku. Za bezpečné zabalení zásilky pro přepravu zodpovídá objednavatel této přepravy. Škody, které vzniknou vadným balením, jdou k tíži odesílatele, pokud jsme odesílatele upozornili při převzetí zásilky na nedostatečném zabezpečení zásilky pro transport. Za škodu způsobenou vadným obalem neodpovídáme, pokud vadnost obalu nebyla poznatelná při převzetí zásilky.
 2. Při výslovně vyšší deklaraci hodnoty odesílatelem ve smyslu článku II. odstavec 2 a dodatečném pověření je uzavřeno navýšené dopravní pojištění (pojistné a podmínky dle požadavků). Naše omezení ručení dle článku IV.1 zůstává tímto nedotčené. Odesílateli náleží pojistné plnění z pojištění, které uzavře.

V. Ustanovení pro celní odbavení

V případě, že zásilka podléhá celnímu odbavení, platí následující :
Odesílatel předloží veškeré dokumenty potřebné pro celní odbavení. Předložením potřebných dokumentů odesílatel potvrzuje, že všechny informace uvedené v exportních a importních prohlášeních jsou pravdivé a správné. Odesílatel si je vědom, že nesprávná a s podvodným záměrem podaná prohlášení mohou mít občanskoprávní a trestněprávní důsledky, včetně zabavení a prodeje zboží. Předáním zásilky kurýrovi, pokud je to přípustné, jsme pověřeni jako celní agenti celním odbavením. Jsme ustanoveni jako formální příjemce za účelem celního zprostředkování k vyřízení celních formalit. Celní pokuty, skladovací poplatky a jiné náklady, které vzniknou jednáním celních úřadů nebo na základě nepředložených vývozních dokumentů, licencí nebo potvrzení o povolení ze strany odesílatele nebo příjemce, budeme fakturovat příjemci, v daném případě včetně vybraných celních poplatků a daní. V případě, že příjemce okamžitě nesplní svou platební povinnost, ručí odesílatel. Pro celní odbavení platí tarifní přirážky dle našeho aktuálně platného ceníku.

VI. Ochrana dat

Jsme oprávněni shromažďovat, ukládat a zpracovávat data, která jste uvedli v souvislosti s našimi službami, a tato data předávat ostatním partnerským společnostem firmy GO!, také do zahraničí, jestliže a pokud je to potřeba pro výkon našich služeb. Zpracování dat se může provádět s ohledem na další výkony a nabídky od nás nebo partnerských společností GO! Jste srozuměni s tímto pořizováním a zpracováním dat, jakož i předáním, zejména také na státní místa nebo celní úřady.

VII. Místo soudu

Místem soudu je sídlo společnosti, není-li ujednáno jinak.


V Praze dne 3. 1. 2014

Mgr. Martin Koča
jednatel společnosti