Informacja o przetwarzaniu danych osobowych GO! Poznań

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – w dalszej części zwane ,,RODO”.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest każdorazowo spółka, która świadczy na rzecz Pani/Pana usługi kurierskie, lub spółka, z którą łączą Pana/Panią umowa tj.: GO! Express & Logistics Poznań Sp. z o. o. z siedzibą w Luboniu (62-030), przy ul. Poniatowskiego 59, email: piotr.barej@general-overnight.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Podmiot wskazany w pkt 1 nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W świetle obowiązujących przepisów, Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i podstawach prawnych:

 1. przesłania odpowiedzi na zapytanie, udzielenia informacji oraz kontaktu z osobą, której dane dotyczą, co dotyczy w szczególności kontaktu za pośrednictwem email - podstawę prawną stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą tj. przepis art. 6 ust 1 lit. a) RODO;
 2. w celu świadczenia przez Administratora usług związanych z zawarciem umowy, które dotyczą świadczenia przez Administratora usług kurierskich, co dotyczy również prowadzenia negocjacji w tym zakresie – podstawę prawną stanowi zawarta umowa tj. art. 6 ust 1 lit b) RODO;
 3. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i rachunkowych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 4. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami skierowanymi przeciwko Administratorowi, w celu wykonania analityki, czyli tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów na potrzeby wewnętrzne, a także w celu prowadzenia działań marketingowych wobec klientów Administratora, podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 5. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego – jeżeli wyraził Pan/Pani odrębną zgodę takie działania (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda tj. przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. Obowiązek podania danych osobowych

W zakresie celów opisanych w pkt. 3, podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć jest niezbędne do świadczenia usług przez Administratora, co w szczególności dotyczy świadczenia usług kurierskich.

5. Dane adresatów

W związku z realizacją usług kurierskich nadawca przesyłek wskazuje dane osobowe adresatów. Aby zrealizować usługę kurierską niezbędne jest przetwarzanie ww. danych przez Administratora. Dane osobowe adresatów, Administrator pozyskuje bezpośrednio od nadawcy lub osób pracujących, współpracujących z nadawcą, jeżeli nadawcą jest osoba prawna.

6. Odbiorcy danych

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne i udostępniającym narzędzia informacyjne, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć informatyczną, agencjom marketingowym i reklamowym, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi audytowe, konsultacyjne i doradcze, a także innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem przy organizacji usług kurierskich, w szczególności innym podmiotom świadczącym te usługi.

7. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu danego przetwarzania, w tym z uwzględnieniem wymogów w tymże zakresie wynikających z właściwych przepisów prawa. W szczególności dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:

 1. co najmniej przez okres niezbędny do świadczenia konkretnej usługi, w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń;
 2. wyłącznie przez czas wymagany do realizacji celu, w jakim takie dane zostały zebrane lub są przetwarzane, lub też dłużej, jeśli wymaga tego jakakolwiek umowa, obowiązujące prawo, czy też cele statystyczne, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń;
 3. w przypadku wyrażenia zgody na prowadzenie wobec Pana/Pani działań marketingu bezpośredniego, dane będą przetwarzane przez okres 3 lat, chyba że przed upływem tego okresu cofnie Pan/Pani zgodę na ich przetwarzanie.

8. Cofnięcie zgody

Udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta. 

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powoduje zatrzymanie działań podejmowanych w zakresie w jakim zgoda była udzielona oraz w zakresie w jakim zgoda została cofnięta.  

9. Zgody marketingowe

Przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust 1 lit. a) RODO. Oprócz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego – dla prawidłowej realizacji tego celu - osoba, której dane dotyczą powinna udzielić również zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tzn. informacji o usługach Administratora za pośrednictwem korespondencji e-mail lub wskazanego numeru telefonu oraz zgody na komunikowanie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, osoba, która takiej zgody udzieliła ma prawo ją w każdym momencie cofnąć, co nie ma wpływu na przetwarzanie danych przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody bez jednoczesnego określenia, czy dotyczy to zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego, otrzymywania informacji handlowych lub wykorzystania przez Administratora urządzeń końcowych zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, poczytywane będzie, że osoba której dane dotyczą żąda cofnięcia ww. wszystkich trzech zgód. Zgodnie z powyższym, Administrator zaprzestanie podejmować wobec takiej osoby jakiekolwiek działania marketingu bezpośredniego oraz usunie lub zanonimizuje jej dane osobowe.

10. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes, posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Wówczas Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
 3. W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych jaki i sprostowania (poprawiania).
 4. W sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, Administrator realizuje uprawnienia do:
 • usunięcia danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • otrzymania kopii danych lub przeniesienia danych osobowych – jeżeli jest to technicznie możliwe; W przypadku woli zrealizowania któregokolwiek z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt - dane kontaktowe podane zostały w pkt. 1.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.