Ogólne warunki świadczenia usług przez GO! EXPRESS & LOGISTICS Polska Holding Sp. z o. o.

I. Zakres stosowania, postanowienia ogólne

 1. Stosujący niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług są wspólnikami lub partnerami spółki GO! General Overnight Service (Deutschland) GmbH (GO!).

  Dla potrzeb Ogólnych Warunków GO! oznacza GO! EXPRESS & LOGISTICS Polska
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-285, ul. Szyszkowa 35/37, wpisana do KRS pod nr 0000224398, z którą umowę zawiera Zleceniodawca.

  GO! przewozi lub organizuje przewóz pilnych przesyłek ekspresowych i kurierskich. Jeżeli poniższe Ogólne Warunki Świadczenia Usług nie zawiera odmiennych postanowień, przewóz odbywa się zgodnie z przepisami ustawowymi, a przede wszystkim zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r, nr. 50, poz. 601 z późn. zm.) oraz przepisami kodeksu cywilnego.

  W międzynarodowym transporcie samochodowym obowiązują postanowienia konwencji międzynarodowego transportu drogowego towarów (CMR); w międzynarodowym transporcie lotniczym – umowa o ujednoliceniu prawa transportu lotniczego (Konwencja Warszawska) oraz w międzynarodowym transporcie kolejowym – konwencja o kolejowych przewozach międzynarodowych (CIM).
   
 2. Odmienne warunki handlowe Zleceniodawcy mają zastosowanie tylko wówczas, jeżeli zostaną przez nas potwierdzone pisemnie przed zawarciem umowy.
   
 3. Równowartość w złotych polskich kwot, które zostały wyrażone w niniejszych Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług w walutach obcych, zostanie przeliczona zgodnie ze średnim kursem wymiany Narodowego Banku Polskiego obowiązującym w dniu odbioru przesyłki przez GO!

II. Zakres usług i ceny

 1. Nasze usługi przewozowe obejmują odbiór, transport i doręczanie przesyłek. Przekazanie przesyłki w opakowaniu umożliwiającym prawidłowy przewóz jest obowiązkiem Zleceniodawcy. Szkody, jakie powstaną wskutek niewłaściwego opakowania przesyłki w transporcie, obciążają Zleceniodawcę. Nie odpowiadamy za dotrzymanie określonego terminu dostawy, jeżeli nie zostało to wyraźnie uzgodnione. Wyłączone z przewozu są przesyłki objęte przepisami ustawy o Prawie pocztowym, których przewóz jest zabroniony oraz zastrzeżone dla operatora publicznego (ustawa z dnia 12 czerwca 2003, Dz.U. Nr. 130, poz. 1188 z późn. zm.). Zasadniczo z przewozu wyłączone są towary o szczególnej wartości, jeżeli Zleceniodawca przy udzielaniu zlecenia nie zażyczył sobie pisemnie zawarcia ubezpieczenia transportu lub ubezpieczenia transportu rzeczy z podaniem prawidłowej wartości lub nie zawarte zostały odrębne pisemne porozumienia. Do towarów o szczególnej wartości zalicza się w szczególności, ale nie wyłącznie, rzeczy o niezwykłej wartości (takie jak: dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, znaczki pocztowe, unikaty, biżuteria złota, srebrna i inna, pieniądze lub przenaszalne papiery wartościowe [w szczególności czeki, zamienne papiery wartościowe, książeczki oszczędnościowe, akcje i inne zabezpieczenia]). Wyłączone z transportu są ponadto środki spożywcze łatwo psujące się, towary niebezpieczne, które podlegają konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR) i zostały zakwalifikowane jako niebezpieczne z obowiązkiem specjalnego oznakowania oraz towary zagrażające ludziom, życiu zwierząt lub środkom transportu. W transporcie międzynarodowym wyłączone są również takie towary, które zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu Lotniczego (IATA) lub International Civil Aviation Organisation (ICAO) są wyłączone z transportu lotniczego.
   
 2. Nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania zawartości przesyłek przed ich przyjęciem. Przyjęcie przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie i zawartość odpowiadały warunkom zawartym w niniejszym Ogólnych Warunkach. Dotyczy to również towarów wyłączonych na podstawie niniejszych postanowień. Jeżeli przesyłka niebezpieczna lub wyłączona z transportu zostanie przewieziona z powrotem do nadawcy, Zleceniodawca ponosi także koszty transportu powrotnego.
   
 3. Przewóz do odbiorcy odbywa się z reguły trasą właściwą dla rodzaju zamówionej usługi. Każdorazowo możliwe jest wyraźne ustalenie, że doręczenie przesyłki – w miarę możliwości – nastąpi tego samego dnia (same day service), z dnia na dzień (overnight) lub w ramach przewozu bezpośredniego. W zależności od rodzaju usługi doręczenie przesyłki następuje zasadniczo w terminach wymienionych w aktualnie obowiązujących cennikach.
   
 4. Wynagrodzenie należne za przewóz towaru jest płatne w gotówce nie później niż przy wydaniu przesyłki kurierowi, który przyjął zlecenie, o ile w momencie przyjęcia towaru do przewozu nie ustalono inaczej. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w momencie lub po przyjęciu towaru do przewozu, z wyłączeniem innych uzgodnień odnośnie do płatności za usługę przewozu i innych usług dodatkowych, bez dalszego upomnienia po upływie czternastu dni od daty wystawienia faktury następuje zwłoka z zapłatą. W przypadku zwłoki doliczamy odsetki w ustawowej wysokości, począwszy od dnia, w którym należność powinna być zapłacona. Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia wyższych roszczeń z tytułu szkody wskutek zwłoki oraz wykazania, że szkoda wskutek zwłoki nie powstała w ogóle lub powstała w znacznie niższej wysokości.

III. Przyjęcie zlecenia i doręczenie

 1. Udzielenie zlecenia następuje w momencie jego przyjęcia, jednakże nie później niż w momencie wydania przesyłki do przewozu przez nadawcę lub w osobę działającą w imieniu nadawcy. Wykonanie zaś następuje wówczas, gdy pozwala na to miejsce znajdowania się i dyspozycja samochodu kurierskiego. Czas dostawy rozpoczyna się w momencie przyjęcia towaru do przewozu.
   
 2. Jesteśmy upoważnieni, jednakże nie zobowiązani, do otwarcia przesyłki w celu sprawdzenia czy odpowiada ona oświadczeniom nadawcy zawartym w liście przewozowym oraz czy zachowane zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych.
   
 3. Podane terminy są zasadniczo niewiążące. W przypadku niemożności doręczenia przesyłki termin dostawy przedłuża się każdorazowo o przynajmniej jeden dzień.
   
 4. Przesyłki mogą być również wkładane do skrzynek na listy, jeżeli tak zostało ustalone. W momencie włożenia do skrzynki na listy przesyłki uznaje się za doręczone.
   
 5. Przesyłki, których przyjęcia odbiorca odmówił, lub które nie mogły zostać doręczone z innych powodów, zostają odesłane Zleceniodawcy na jego koszt zgodnie z naszym cennikiem, o ile nie ustalono inaczej.
   
 6. Doręczenie przesyłek następuje w momencie podpisania odbioru przez odbiorcę lub inne osoby przebywające pod adresem doręczenia lub wyznaczone przez nadawcę, jak również osoby, o których na podstawie ogólnych okoliczności można przypuszczać, że są upoważnione do odbioru przesyłki. Jeżeli podano adres firmy, jako adres odbioru, doręczenie odbywa się w zwykłym czasie urzędowania jednostki odbierającej pocztę odbiorcy, zaś jeżeli taka nie istnieje, punkcie właściwym dla odbioru poczty.

IV. Zasady odpowiedzialności i zgłaszanie reklamacji

 1. GO! ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe w czasie od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. Jesteśmy zwolnieni od odpowiedzialności niezależnie od podstawy prawnej, jeżeli i o ile szkoda powstała wskutek polecenia Zleceniodawcy lub osoby, której powierzył on wykonanie zadania, za które my nie ponosimy winy, lub wskutek okoliczności, którym nie mogliśmy zapobiec, wykazując staranność rzetelnego kupca. Wykluczona jest odpowiedzialność cywilna za okoliczności, których nie można nam przypisać. Za okoliczności takie uważa się w szczególności siłę wyższą; jakość przesyłki; rozruchy i niepokoje społeczne; spory pomiędzy pracownikami i pracodawcą; szkody elektryczne i magnetyczne lub skasowanie elektronicznych lub fotograficznych zdjęć, danych lub zapisów. Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie w przesyłce nie objętej ubezpieczeniem nie może przewyższać zwykłej wartości przesyłki lub kwoty 200 zł, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa. W przypadku zwłoki w dostawie odpowiedzialność GO! jest ograniczona do wartości przewoźnego.

  GO! nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie lub utracone korzyści. Odpowiedzialność GO! wobec konsumentów z tytułu utraty, uszkodzenia lub ubytku w przesyłce ustala się zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo przewozowe.
   
 2. W przypadku zadeklarowania przez nadawcę wyższej wartości i dodatkowego zlecenia zawarte zostanie dalsze ubezpieczenie transportu (składka ubezpieczeniowa i warunki na zapytanie). Ograniczenia naszej odpowiedzialności wynikające z przepisów Ustawy o prawie przewozowym nie tracą mocy prawnej. Nadawcy przysługuje świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zawartego ubezpieczenia.
   
 3. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi zgłaszać należy pisemnie na adres siedziby GO! Podmiotami uprawnionymi do złożenia reklamacji mogą być Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca. Reklamacje należy zgłaszać: 1) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania przesyłki 2) w przypadku uszkodzenia przesyłki lub zwłoki w dostawie, 3) po upływie 30 dni od ustalonego terminu doręczenia 4) w przypadku utraty przesyłki. Reklamacja powinna zawierać kopię listu przewozowego, kopię protokołu stwierdzającego szkodę z podpisem kuriera, kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem, udokumentowanie wysokości roszczeń.

V. Postanowienia dotyczące odprawy celnej

 1. Zleceniodawca jest zobowiązany przedstawić wszystkie dokumenty niezbędne do odprawy celnej. Przedkładając wymagane dokumenty Zleceniodawca potwierdza, że wszystkie deklaracje, informacje eksportowe i importowe są zgodne z prawdą i są prawdziwe. Zleceniodawca jest świadom tego, że deklaracje nieprawdziwe i złożone z zamiarem oszukania mogą mieć cywilno- i karnoprawne konsekwencje, włącznie z zajęciem i sprzedażą towaru. W momencie wydania przesyłki kurierowi otrzymujemy zlecenie, o ile jest to dopuszczalne, na dokonanie odprawy celnej jako agent celny. Jako formalny odbiorca w celu wykonania zlecenia agenta celnego zajmiemy się załatwianiem formalności celnych. Karami za przestępstwa celne, składowymi i innymi kosztami, jakie powstaną wskutek czynności urzędów celnych lub nieprzedłożenia niezbędnych dokumentów wywozowych, licencji lub urzędowych zezwoleń przez zleceniodawcę lub odbiorcę obciążymy odbiorcę ewentualnie łącznie z uiszczonymi opłatami celnymi i podatkami. Jeżeli odbiorca nie wywiąże się natychmiast ze zobowiązań płatniczych, odpowiada zleceniodawca. Odnośnie odpraw celnych obowiązują nasze dopłaty taryfowe zgodnie z cennikiem.

VI. Ochrona danych osobowych

          W związku z wejściem Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych RODO, GOExpress & Logistics informuje że:

 1. 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest GO! Express& Logistics Warszawa sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szyszkowa 35/37 02-285. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail warszawa@general-overnight.pl
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie uprzednio wyrażonej przez Ciebie zgody, na podany przez Ciebie adres email, w celach marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO.
 3. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania z zastrzeżeniem, że nie będzie to wobec Ciebie wywoływać żadnych skutków prawnych ani istotnie wpływać na Twoją sytuację. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na podstawie historii zleceń oraz ruchu na stronie, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dopasowanie treści komunikacji marketingowej albo przygotowanie oferty handlowej.
 4. Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Ciebie.Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi.Posiadasz prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.
 6. Wyrażona zgoda może zostać wycofana przez Ciebie w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 7. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy kierować na adres mailowy warszawa@general-overnight.pl Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy RODO.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów.
 8. Dane osobowe pozyskane z ogólnie dostępnych źródeł dane pozyskujemy ogólnie dostępnych źródeł danych kontaktowych, zgodnie przesłankami i wykorzystywaniem danych podmiotu udostępnionego w ogólnie dostępnych środkach przekazu

VII. Postanowienia końcowe

 1. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Spory wynikające z umowy i Ogólnych Warunków rozstrzygane będą przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby GO! W sprawach nieuregulowanych powyższymi Ogólnymi Warunkami stosuje się przepisy ustawy Prawo przewozowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.