Ogólne warunki świadczenia usług przez GO! EXPRESS & LOGISTICS Polska Holding Sp. z o. o.

I. Zakres stosowania, postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług mają zastosowanie do podmiotów korzystających z usług świadczonych przez GO! EXPRESS & LOGISTICS Polska Holding Sp. z o. o. (GO!).

Dla potrzeb Ogólnych Warunków GO! oznacza GO! EXPRESS & LOGISTICS Polska Holding  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-285, ul. Szyszkowa 35/37, wpisana do KRS pod nr 0000443462, z którą umowę zawiera Zleceniodawca (Nadawca).


GO! przewozi lub organizuje przewóz pilnych przesyłek ekspresowych i kurierskich. Jeżeli poniższe Ogólne Warunki Świadczenia Usług nie zawiera odmiennych postanowień, przewóz odbywa się zgodnie z przepisami ustawowymi, a przede wszystkim zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r, nr. 50, poz. 601 z późn. zm.) oraz przepisami kodeksu cywilnego. 

W międzynarodowym transporcie samochodowym obowiązują postanowienia konwencji międzynarodowego transportu drogowego towarów (CMR); w międzynarodowym transporcie lotniczym – umowa o ujednoliceniu prawa transportu lotniczego (Konwencja Warszawska) oraz w międzynarodowym transporcie kolejowym – konwencja o kolejowych przewozach międzynarodowych (CIM).

II. Zakres usług i ceny

Nasze usługi przewozowe obejmują odbiór, transport i doręczanie przesyłek. Czas dostawy podany w umowie przewozu lub w innych ustaleniach między nami a spedytorem jest jedynie niewiążącym oszacowaniem czasu dostawy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub niedoręczenie przesyłki lub jej części, jeżeli wynikają one z okoliczności od nas niezależnych, w szczególności:
- siła wyższa, w tym burze, powodzie, pożary, mgła, śnieg lub mróz;
- siła wyższa, w tym działania wojenne, wypadki, strajki, embarga, spory lokalne lub niepokoje społeczne;
- od krajowych lub lokalnych zakłóceń sieci transportu lądowego oraz problemów mechanicznych środków transportu lub maszyn.

Przekazanie przesyłki w opakowaniu umożliwiającym prawidłowy przewóz jest obowiązkiem Zleceniodawcy. Szkody, jakie powstaną wskutek niewłaściwego opakowania przesyłki w transporcie, obciążają Zleceniodawcę. Nie odpowiadamy za dotrzymanie określonego terminu dostawy, jeżeli nie zostało to wyraźnie uzgodnione.

Wyłączone z przewozu są przesyłki objęte przepisami ustawy o Prawie pocztowym, których przewóz jest zabroniony oraz zastrzeżone dla operatora publicznego (ustawa z dnia 12 czerwca 2003, Dz.U. Nr. 130, poz. 1188 z późn. zm.). Nadawca jest zobligowany do poinformowania nas o fakcie przewozu przedmiotu szczególnie cennego. Zasadniczo z przewozu wyłączone są towary o szczególnej wartości, jeżeli Zleceniodawca przy udzielaniu zlecenia nie życzył sobie na piśmie dodatkowego ubezpieczenia transportu lub ubezpieczenia transportu rzeczy z podaniem prawidłowej wartości lub nie zawarte zostały odrębne pisemne porozumienia. Do towarów o szczególnej wartości zalicza się w szczególności, ale nie wyłącznie, rzeczy o niezwykłej wartości (takie jak: dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, znaczki pocztowe, unikaty, biżuteria złota, srebrna i inna, pieniądze lub przenaszalne papiery wartościowe [w szczególności czeki, zamienne papiery wartościowe, książeczki oszczędnościowe, akcje i inne zabezpieczenia]). Wyłączone z transportu są ponadto środki spożywcze łatwo psujące się, towary niebezpieczne, które podlegają konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR) i zostały zakwalifikowane jako niebezpieczne z obowiązkiem specjalnego oznakowania oraz towary zagrażające ludziom, życiu zwierząt lub środkom transportu. W transporcie międzynarodowym wyłączone są również takie towary, które zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu Lotniczego (IATA) lub International Civil Aviation Organisation (ICAO) są wyłączone z transportu lotniczego.

Nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania zawartości przesyłek przed ich przyjęciem. Nadawca jest zobowiązany do podania nam prawidłowych informacji o zawartości przesyłki i jej charakterze oraz odpowiada wobec nas za szkody spowodowane naruszeniem tego obowiązku. Nadawca nie może być zwolniony z odpowiedzialności za szkody spowodowane naruszeniem tego obowiązku. Jeżeli nieprawidłowe dane wpływają na poziom profesjonalnej staranności, jaką dołożyliśmy przy wykonywaniu transportu, nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki. Jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia nadawcy w rozsądnym terminie uszkodzeń przesyłki powstałych przed jej doręczeniem do odbiorcy. Jeżeli przesyłka jest zagrożona uszkodzeniem i nie ma czasu na żądanie instrukcji do nadawcy lub jeżeli nadawca opóźnia się z tymi instrukcjami, jesteśmy uprawnieni do wysłania przesyłki w odpowiedni sposób na rachunek nadawcy. W transporcie międzynarodowym jesteśmy uprawnieni do składowania, niszczenia lub unieszkodliwiania przesyłek niebezpiecznych, których niebezpiecznego charakteru nie znaliśmy, w dowolnym czasie i miejscu, bez obowiązku naprawienia szkody. Ponadto nadawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i szkody powstałe w wyniku przekazania takiej przesyłki do przewozu lub jej przewozu. Jeżeli przesyłka niebezpieczna lub wykluczona z transportu zostanie odesłana z powrotem do nadawcy, nadawca ponosi również koszty transportu zwrotnego.

Przewóz do odbiorcy odbywa się z reguły trasą właściwą dla rodzaju zamówionej usługi. Każdorazowo możliwe jest wyraźne ustalenie, że doręczenie przesyłki – w miarę możliwości – nastąpi tego samego dnia (same day service), z dnia na dzień (overnight) lub w ramach przewozu bezpośredniego. W zależności od rodzaju usługi doręczenie przesyłki następuje zasadniczo w terminach wymienionych w aktualnie obowiązujących cennikach.

Wynagrodzenie należne za przewóz towaru jest płatne w gotówce nie później niż przy wydaniu przesyłki kurierowi, który przyjął zlecenie, o ile w momencie przyjęcia towaru do przewozu nie ustalono inaczej. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w momencie lub po przyjęciu towaru do przewozu, z wyłączeniem innych uzgodnień odnośnie do płatności za usługę przewozu i innych usług dodatkowych, bez dalszego upomnienia po upływie czternastu dni od daty wystawienia faktury następuje zwłoka z zapłatą. W przypadku zwłoki doliczamy odsetki w wysokości 0,05% należnej kwoty za każdy dzień zwłoki, począwszy od dnia, w którym należność powinna być zapłacona. Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia wyższych roszczeń z tytułu szkody wskutek zwłoki oraz wykazania, że szkoda wskutek zwłoki nie powstała w ogóle lub powstała w znacznie niższej wysokości.

W przypadku rzeczywistej masy brutto i masy wolumetrycznej, zawsze pobieramy opłatę za wyższą wartość. Waga objętościowa określana jest przez przeliczenie: (długość razy szerokość razy wysokość przesyłki w centymetrach) podzielone przez 5000. Podczas transportu możemy sprawdzić wagę lub objętość przesyłki, lub ilość sztuk w przesyłce. W przypadku rozbieżności pomiędzy wagą lub objętością przesyłki, a liczbą sztuk w przesyłce podaną w zleceniu lub liście przewozowym, do obliczenia ceny frachtu wykorzystywane są dane, które ustaliliśmy podczas tej kontroli lub w celu ustalenia dopłaty.

Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowych dopłat, w szczególności w przypadku przesyłek nietypowych, w przypadku utrudnionej obsługi przesyłek oraz w przypadku dostawy do obszarów odległych lub obszarów o ograniczonej dostępności. Dodatkowe dopłaty mogą również wiązać się z określonymi wymaganiami dotyczącymi dostawy przesyłek, transportu przesyłek w ramach specjalnego reżimu lub czasowego składowania przesyłek. W szczególności zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dopłaty za przesyłki o wadze powyżej 70 kg.

Aktualna taryfa oraz dodatkowe informacje dotyczące wymiarów i wagi dostępne są na stronie https://www.general-overnight.com/pol_pl/klient/informacje-dodatkowe.html

III. Przyjęcie zlecenia i doręczenie

Udzielenie zlecenia następuje w momencie jego przyjęcia, jednakże nie później niż w momencie wydania przesyłki do przewozu przez nadawcę lub w osobę działającą w imieniu nadawcy. Wykonanie zaś następuje wówczas, gdy pozwala na to miejsce i dyspozycja samochodu kurierskiego. Czas dostawy rozpoczyna się w momencie przyjęcia towaru do przewozu.

Wszelkie zmiany zgłoszone po odbiorze przesyłki nie są gwarantowane (głównie zmiana adresu, usługi, terminu doręczenia).

Nadawca zobowiązany jest do podania pełnych danych kontaktowych odbiorcy. Jeśli tak się nie stanie, grozi to niedoręczeniem przesyłki z powodu błędnego lub niepełnego adresu, co nie może być uznane za niezgodność z warunkami przewozu z naszej strony i tym samym nie daje podstaw do reklamacji.

Mamy prawo żądać od nadawcy potwierdzenia wymaganej przesyłki w dokumencie przewozowym, a nadawcy przysługuje prawo żądania pisemnego potwierdzenia odbioru przesyłki. Zgodnie z umową możemy być zobowiązani do wystawienia listu przewozowego nadawcy w momencie przyjęcia przesyłki do przewozu.

Jesteśmy uprawnieni - ale nie zobowiązani - do otwierania przesyłek w celu weryfikacji adresu lub w przypadku podejrzenia, że ​​jest to przesyłka niebezpieczna lub przesyłka, której przewóz jest wykluczony.

Podane terminy są zasadniczo niewiążące. W przypadku niemożności doręczenia przesyłki termin dostawy przedłuża się każdorazowo o przynajmniej jeden dzień.
 

Przesyłki mogą być również wkładane do skrzynek na listy, jeżeli tak zostało ustalone. W momencie włożenia do skrzynki na listy, przesyłki uznaje się za doręczone.
 

Przesyłki, których przyjęcia odbiorca odmówił, lub które nie mogły zostać doręczone z innych powodów, zostają odesłane Zleceniodawcy na jego koszt zgodnie z naszym cennikiem, o ile nie ustalono inaczej.
 

Doręczenie przesyłek następuje w momencie podpisania odbioru przez odbiorcę lub inne osoby przebywające pod adresem doręczenia lub wyznaczone przez nadawcę, jak również osoby, o których na podstawie ogólnych okoliczności można przypuszczać, że są upoważnione do odbioru przesyłki. Jeżeli podano adres firmy, jako adres odbioru, doręczenie odbywa się w zwykłym czasie urzędowania jednostki odbierającej pocztę odbiorcy, zaś jeżeli taka nie istnieje, punkcie właściwym dla odbioru poczty.

IV. Zasady odpowiedzialności i zgłaszanie reklamacji

GO! ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe w czasie od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. W przypadku zagubienia przesyłki na terenie Polski udzielamy gwarancji do kwoty 250PLN, w przypadku zgubienia lub uszkodzenia przesyłki poza terytorium Polski, udzielamy gwarancji zgodnie z CMR.

W przypadku przesyłek dostarczanych kolejnego samego dnia (zakres Overnight) i przesyłek tego samego dnia (Same-Day-Service) nasza odpowiedzialność za utratę jest ograniczona do wartości przesyłki w momencie jej wydania, nasza odpowiedzialność za uszkodzenie przesyłki jest ograniczona do różnicy między ceną, jaką miała przesyłka w momencie jej otrzymania, a ceną, jaką miałaby przesyłka uszkodzona, w obu przypadkach zgodnie z CMR.

Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki, jeżeli nawet przy zachowaniu profesjonalnej staranności nie mogliśmy jej zapobiec. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki, jeżeli szkoda została spowodowana przez Nadawcę, Odbiorcę lub Właściciela przesyłki, ubytek lub naturalny charakter zawartości przesyłki, w tym zwykłe ubytki. Zleceniodawca tego transportu odpowiada za bezpieczne opakowanie przesyłki do przewozu. Szkody spowodowane wadliwym opakowaniem obciążają Nadawcę, jeżeli przy odbiorze przesyłki uprzedziliśmy Nadawcę o niedostatecznym zabezpieczeniu przesyłki do transportu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym opakowaniem, jeżeli wada opakowania nie została stwierdzona przy odbiorze przesyłki.

W przypadku zadeklarowania przez nadawcę wyższej wartości i dodatkowego zlecenia zawarte zostanie dalsze ubezpieczenie transportu (składka ubezpieczeniowa i warunki na zapytanie). Ograniczenia naszej odpowiedzialności wynikające z przepisów Ustawy o prawie przewozowym nie tracą mocy prawnej. Nadawcy przysługuje świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zawartego ubezpieczenia.

Zamawiając ubezpieczenie uzupełniające (usługa GO! AllRisk) należy podać tę samą wartość towaru w zleceniu transportowym i zleceniu ubezpieczenia dodatkowego. Każda zmiana sumy ubezpieczenia musi być zgłoszona na piśmie przez nadawcę. W przypadku, gdy jakikolwiek dokument (np. list przewozowy) podaje kwotę inną niż kwota podana w zleceniu transportowym i dodatkowym zleceniu ubezpieczenia, nie będzie ona brana pod uwagę.

V. Reklamacje

Jeśli domagasz się odszkodowania za zagubione, zniszczone, uszkodzone lub opóźnione przesyłki lub jeśli domagasz się ceny usługi, musisz postępować zgodnie z następującą procedurą, w przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia Twojego roszczenia:

- Utratę, uszkodzenie lub opóźnienie przesyłki należy zgłosić pisemnie lub pocztą elektroniczną nie później niż 7 dni od daty doręczenia przesyłki lub w ciągu 7 dni od planowanej daty jej doręczenia lub w ciągu 7 dni od daty zagubienia, uszkodzenia lub opóźnienia. Jeżeli reklamacja ma charakter cenowy, należy ją zgłosić za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na naszej stronie internetowej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury.

- W ciągu 7 dni od daty zgłoszenia zagubienia, szkody lub opóźnienia należy wypełnić Protokół Reklamacyjny na naszej stronie internetowej oraz przesłać wszelkie istotne informacje i dokumenty określone w Protokole Reklamacyjnym.

- Nie jesteśmy zobowiązani do rozpatrzenia reklamacji, jeśli usługa nie została opłacona. Nadawcy nie przysługuje prawo do potrącenia reklamowanej kwoty z wynagrodzenia za przewóz.

- Jeżeli odbiorca nie stwierdzi szkody na piśmie w protokole zdawczym przy odbiorze przesyłki lub nie sporządzi protokołu uszkodzenia przesyłki, zawsze przyjmujemy, że przesyłka została dostarczona w dobrym stanie i bez zastrzeżeń.

- W przypadku otrzymania przez Nadawcę pełnego lub częściowego odszkodowania w ramach postępowania reklamacyjnego, Nadawca gwarantuje, że jego ubezpieczyciele lub inne strony zainteresowane przesyłką zrzekają się wszelkich ewentualnych praw i regresów, które wynikłyby z roszczeń Nadawcy.

- Przesyłki nie można uznać za utraconą przed upływem terminu 30 dni od niedoręczenia. Istnieje możliwość skrócenia tego okresu.

- Zobowiązujemy się do rozpatrzenia reklamacji bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu rozpoczyna się od następnego dnia po zgłoszeniu reklamacji za pośrednictwem formularza reklamacyjnego i dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów, których kompletność potwierdzimy. Jeżeli termin kończy się w dzień wolny od pracy lub weekend, zostaje on przedłużony do następnego dnia roboczego.

VI. Postanowienia dotyczące odprawy celnej

Jeżeli przesyłka podlega odprawie celnej, obowiązują następujące zasady:

Nadawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty wymagane do odprawy celnej. Przesyłając niezbędne dokumenty, Nadawca potwierdza, że ​​wszystkie informacje podane w zgłoszeniach eksportowych i importowych są prawdziwe i prawidłowe. Nadawca jest świadomy, że nieprawidłowe i oszukańcze oświadczenia mogą mieć konsekwencje cywilne i karne, w tym zajęcie i sprzedaż towarów. Przekazując przesyłkę kurierowi, o ile jest to dopuszczalne, jesteśmy upoważnieni do odprawy celnej. Jesteśmy ustanowieni jako formalny odbiorca w celu pośrednictwa celnego w celu załatwienia formalności celnych. Wystawimy fakturę na odbiorcę, w tym przypadku z uwzględnieniem pobranych ceł i podatków, kar celnych, opłat składowych i innych kosztów poniesionych przez urzędy celne lub na podstawie nieprzedłożonych dokumentów eksportowych, licencji lub potwierdzenia autoryzacji przez nadawcę lub odbiorcę. W przypadku, gdy odbiorca nie wywiąże się niezwłocznie ze swojego zobowiązania płatniczego, odpowiedzialność ponosi nadawca. Do odprawy celnej obowiązują dopłaty taryfowe zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

VII. Towary niebezpieczne


Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w poniższym akapicie, nie przewozimy ani nie świadczymy innych usług dotyczących towarów niebezpiecznych, w tym towarów, które naszym zdaniem są niebezpieczne, w szczególności wymienionych w Wytycznych technicznych Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego Towary Niebezpieczne Przepisy International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG), Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) lub inne międzynarodowe lub krajowe przepisy dotyczące transportu lub innych usług towarów niebezpiecznych.

Według naszego uznania możemy przyjąć niektóre towary niebezpieczne do wysyłki do wybranych krajów. Towary niebezpieczne możemy przyjąć tylko wtedy, gdy są zgodne z odpowiednimi przepisami i naszymi wymaganiami. Skontaktuj się z naszym działem operacyjnym, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat naszych wymagań. Po przyjęciu takiej przesyłki naliczymy dopłatę.

Dla przewozu przesyłek podlegających Europejskiej Konwencji o Międzynarodowym Przewozie Drogowym Towarów Niebezpiecznych (ADR) należy zawrzeć odrębną umowę przewozową. Nadawca ma obowiązek zażądać od nas potwierdzenia możliwości takiego transportu. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia towarów niebezpiecznych w każdym miejscu, w którym takie towary nie mogą być przyjęte zgodnie z obowiązującym prawem.

Nadawca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane nieprzestrzeganiem jakichkolwiek zasad przewozu ADR lub innych przepisów. Nadawca musi zapewnić i odpowiadać za bezpieczne opakowanie wszystkich towarów niebezpiecznych, zgodnie z wymogami klasyfikacji ADR, opakowań, etykiet i oznaczeń, dokumentacji oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawowych, wykonawczych i zasad. Towary niebezpieczne można wysyłać za granicę za pomocą usługi GO! Express.

VIII. Ochrona danych osobowych

Jesteśmy uprawnieni do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych, które podajesz w związku z naszymi usługami oraz do przekazywania tych danych innym firmom partnerskim GO!, również za granicą, jeśli jest to konieczne do świadczenia naszych usług. Przetwarzanie danych może odbywać się w odniesieniu do innych usług i ofert oferowanych przez nas lub firmy partnerskie GO! 

IX. Postanowienia końcowe

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Spory wynikające z umowy i Ogólnych Warunków rozstrzygane będą przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby GO! W sprawach nieuregulowanych powyższymi Ogólnymi Warunkami stosuje się przepisy ustawy Prawo Przewozowe oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Miejscem jurysdykcji jest siedziba firmy, chyba że uzgodniono inaczej. W przypadku, gdy klientem jest konsument właściwość sądu jest ustalana na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Warszawa 1 stycznia 2022r.

Mgr. Martin Koča
Dyrektor Zarządzający