Zasady i warunki – strona internetowa GO! Express & Logistics Polska Sp.z o.o.

Na tej stronie znajdują się standardowe zasady i warunki korzystania ze strony internetowej GO! Pamiętaj, że mogą występować różnice pomiędzy regulacjami w poszczególnych krajach.

Warunki korzystania z witryny internetowej GO! są następujące:

Każdy użytkownik niniejszej strony może reprodukować dowolną część zamieszczonych tu materiałów pod następującymi warunkami:

Materiały będą wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych i niekomercyjnych.

Materiałów nie można w żaden sposób modyfikować.

Wszystkie materiały muszą zawierać nasze upoważnienie. 

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wyłączenie gwarancji

Usługi, treść i informacje zawarte na naszej stronie internetowej odzwierciedlają stan aktualny. GO!, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, nie udziela żadnych gwarancji: zarówno wyraźnych, domniemanych, ustawowych lub udzielanych w inny sposób; włączając, lecz nie ograniczając się do domniemanych gwarancji przydatności handlowej, bez naruszenia praw osób trzecich i przydatności do określonego celu. GO!, jej podmioty powiązane i licencjodawcy nie udzielają żadnych gwarancji, co do dokładności, kompletności, bezpieczeństwa lub terminowości usług, treści lub informacji umieszczonych na stronie internetowej GO! lub przekazywanych za jej pośrednictwem lub za pośrednictwem systemów GO!. Żadna informacja na stronie internetowej GO! lub w systemach GO! nie daje jakiejkolwiek gwarancji o ile taka gwarancja nie zostanie wyraźnie określona przez GO! w tych warunkach.

Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają ograniczenia gwarancji domniemanych, więc ograniczenia i wyłączenia w tej sekcji mogą nie mieć zastosowania. Jeśli jesteś konsumentem, to te przepisy nie wpływają na ustawowe prawa, od których można odstąpić, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Użytkownik zgadza się i potwierdza, że ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności i gwarancji przewidzianych w tych warunkach są sprawiedliwe i rozsądne.

Produkty i usługi

O ile w formie pisemnej nie uzgodniono inaczej, transport produktów i usług, o których mowa na niniejszych stronach, podlega Ogólne warunki świadczenia usług przez GO! EXPRESS & LOGISTICS Polska Sp. z o. o.