Algemene voorwaarden GO! Express & Logistics Netherlands B.V.

Uitgegeven: Februari 2024

 

Algemene voorwaarden GO! Express & Logistics Netherlands B.V.

 

I. Toepasselijkheid, algemene informatie

1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden is GO! Express & Logistics Netherlands B.V.  (hierna GO! genoemd). GO! Organiseert het vervoer van koerier, expres- en postzendingen middels een logistiek systeem.

 

2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, waaronder eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, zulks behoudens onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instemmen met de geldigheid daarvan.

 

3. Tenzij in de volgende algemene voorwaarden anders is bepaald, wordt het vervoer uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Bij internationaal vervoer over de weg zijn de bepalingen van het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) van toepassing en bij internationaal vervoer per spoor het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer van goederen (CIM). Voor internationaal luchtvervoer is het Verdrag tot standaardisatie van het luchtvervoerrecht (Verdrag van Montreal) van toepassing. In aanvulling op onze algemene voorwaarden zijn de speciale voorwaarden "Special terms and conditions for the transportation of animals in the GO! system " van toepassing op het vervoer van dieren. Deze zijn naast onze algemene voorwaarden te vinden op general-overnight.com.

 

4. Zendingen waarvan afzenders, geadresseerden en/of derden voorkomen op sanctie- of boycotlijsten van de toepasselijke EG-antiterrorismeregelgeving of op andere sanctielijsten, zijn onderworpen aan een vervoersuitsluiting. GO! is niet gehouden terzake vervoersdiensten te verrichten.

 

II. Diensten en prijzen

1. De vervoerdiensten van GO! omvatten het ophalen, vervoeren en afleveren van zendingen. In de regel wordt de zending naar de geadresseerde vervoerd via een transportroute die geschikt is voor het soort bestelde dienst. Afhankelijk van het type dienst wordt over het algemeen afgeleverd binnen de leveringstermijnen die zijn vermeld in de respectievelijke geldige prijslijsten. Deze aflevertijden zijn over het algemeen niet bindend: de vermelding daarvan houdt geen verplichting in om een specifieke afleveringstermijn na te leven. Een dergelijke verplichting bestaat alleen als dit uitdrukkelijk en separaat schriftelijk is overeengekomen. Afleveringen aan niet door land ingesloten eilanden en eilanden zonder directe wegverbindingen zijn over het algemeen uitgesloten van een vaste levertijd.

 

2. Onder voorbehoud van de voorschriften van II. 3. e.v. zijn de volgende zendingen in het algemeen van het vervoer uitgesloten:

 • Zendingen met bederfelijke levensmiddelen.
 • Zendingen van dieren, zie de afzonderlijke voorschriften voor dieren.
 • Zendingen die onderworpen zijn aan een speciale gevaren- en risicobeoordeling, in het bijzonder wapens, munitie, bewijsmateriaal, verdovende middelen, zendingen die onderworpen zijn aan soortenbescherming, artikelen die schadelijk zijn voor minderjarigen en dergelijke.
 • Zendingen die een speciale behandeling vereisen met betrekking tot bepaalde externe omstandigheden en factoren.
 • Zendingen waarvoor een afzonderlijke licentie of goedkeuring nodig is.
 • Niet-gevaarlijk en gevaarlijk afval in de zin van de Wet milieubeheer en de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (Verordening 1013/2006, EVOA).
 • Zendingen die personen kunnen verwonden of schade kunnen toebrengen aan eigendommen, in het bijzonder - maar niet uitsluitend - levende of dode dieren, besmet medisch of biologisch testmateriaal, medisch afval, menselijke of dierlijke stoffelijke resten, lichaamsdelen of organen.
 • Stralingsgevoelige goederen die het risico lopen beschadigd te worden door röntgenstralen, in het bijzonder door röntgenstralen tijdens veiligheidscontroles.
 • Zendingen van bijzondere waarde. Een bijzondere waarde wordt in het bijzonder - maar niet uitsluitend - aangenomen voor zendingen met een waarde van meer dan € 50.000,00, alsook voor zendingen van ander uitzonderlijk belang (zoals kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, postzegels, unieke voorwerpen, urnen, gouden, zilveren of andere juwelen, geld of verhandelbare waardepapieren [in het bijzonder cheques, effecten, spaarboekjes, aandelen of andere waardepapieren]), zelfs indien de waarde van de zending het bedrag van € 50.000,00 niet overschrijdt.
 • Zendingen die het vervoer van gevaarlijke goederen omvatten die vallen onder de Verordening inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) en zijn geclassificeerd als gevaarlijk met speciale etiketteringseisen en die goederen, mensen, dieren of vervoermiddelen in gevaar brengen.
 • In het geval van internationaal transport, ook zendingen die zijn uitgesloten van luchttransport volgens de voorschriften van de International Air Transport Association (IATA) of de International Civil Aviation Organisation (ICAO).

Als een zending zowel goederen bevat die onder een vervoersuitsluiting vallen als goederen die niet onder een vervoersuitsluiting vallen, dan is zo'n zending toch als geheel onderworpen aan de vervoersuitsluiting.

 

3. Indien de opdrachtgever bederfelijke levensmiddelen wenst te vervoeren, kan een zending levensmiddelen worden vervoerd op basis van een individuele contractuele regeling op de voorwaarden dat de opdrachtgever:

 • Commercieel actief is of georganiseerd is als landbouwbedrijf;
 • Dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaart en op de zending vermeldt;
 • Alleen goederen overhandigt die, wat betreft de levensmiddelenwetgeving, in perfecte staat zijn en die een minimum houdbaarheid hebben, welke minimum houdbaarheid rekening houdt met een aflevertijd van 48 uur, gerekend van het moment van afhaling tot aan de aflevering;
 • Ervoor zorgt dat de verpakking veilig is voor transport en voldoet aan de voedselwetgeving en hygiënevereisten;
 • De verpakking een temperatuuromgeving garandeert die nodig is voor de te vervoeren goederen gedurende minstens 48 uur van ophaling tot aflevering, rekening houdend met een buitentemperatuurbereik van +40 graden tot -20 graden;
 • De te vervoeren zending aan GO! overhandigt op maandag tot en met donderdag tot uiterlijk 19.00 uur en alleen op vrijdag als de levering op zaterdag is gegarandeerd. Overhandiging van de zending vóór feestdagen is uitgesloten;
 • De inontvangstname van de zending op langere termijn garandeert. In het geval van besteld transport van alcohol moet de opdrachtgever ervoor zorgen dat de inontvangstname van de zending door meerderjarige inontvangstnemers is gewaarborgd.

GO! is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade die voortvloeit uit de bederfelijkheid van de vervoerde goederen.

 

4. In het geval dat de opdrachtgever het vervoer van goederen met een buitengewone waarde aanvraagt, zal de zending alleen voor vervoer worden geaccepteerd wanneer de opdrachtgever de juiste waarde van de te vervoeren goederen uitdrukkelijk schriftelijk vermeld heeft en er een afzonderlijke, schriftelijke en individuele overeenkomst is gesloten. De opdrachtgever moet een aanvullende transportverzekering afsluiten. De opdrachtgever zal de begunstigde van de verzekering zijn. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit artikel IV blijven hierdoor onaangetast.

 

5. Het vervoer van gevaarlijke goederen vereist een uitdrukkelijke voorafgaande en individuele overeenkomst met het respectievelijke GO! station, in afwijking van de bepalingen in paragraaf 2. De opdrachtgever moet het station vooraf schriftelijk, tijdig en in het Nederlands informeren over de precieze aard van het gevaar en - indien nodig - de te nemen voorzorgsmaatregelen. Als de zending droogijs of vloeibare stikstof of andere stoffen bevat waarvan een fundamenteel gevaar kan uitgaan of verondersteld kan worden, moet dit door de afzender bij de opdracht tot het vervoer schriftelijk worden meegedeeld. Van de meldingsplicht kan geen afstand worden gedaan. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de relevante wettelijke bepalingen inzake aangifte, verpakking, terbeschikkingstelling van vervoerdocumenten, schriftelijke instructies, enz. wanneer de gevaarlijke goederen aan GO! worden overhandigd, zelfs indien de verplichting in het algemeen rust op de partij die de goederen daadwerkelijk overhandigt. Het vervoer van gevaarlijke goederen is tenzij specifiek anders overeengekomen niet onderworpen aan een tijdslimiet.

 

6. Indien de opdrachtgever andere goederen wenst te vervoeren die onderworpen zijn aan de algemene uitsluiting van vervoer overeenkomstig II.2, is een individuele contractuele overeenkomst vereist, voor zover het vervoer wettelijk is toegestaan.

 

7. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de transportveilige verpakking van de zending. Schade als gevolg van transportonveilige verpakking komt voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient het verpakkingsmateriaal en de omverpakking van de zending zodanig te kiezen dat er geen schade kan ontstaan aan andere GO! zendingen.

 

8. GO! is niet verplicht te controleren of er sprake is van een uitsluiting van vervoer. De afzender is verplicht om voor de overdracht na te gaan of er sprake is van een uitsluiting van vervoer en GO! hiervan op de hoogte te stellen. In geval van twijfel dient de afzender GO! van die twijfel op de hoogte te stellen en voorafgaand aan het vervoer een beslissing te verkrijgen van GO!. Indien de afzender GO! niet informeert, geldt dit als een verklaring dat het pakket geen uitgesloten goederen bevat. De aanvaarding van uitgesloten goederen vormt geen verklaring van afstand van de uitsluiting van vervoer. GO! behoudt zich het recht voor een zending op elk moment te weigeren, tegen te houden, te annuleren, uit te stellen of terug te sturen op kosten van de opdrachtgever indien deze naar de mening van GO! schade of vertraging kan veroorzaken aan andere zendingen, goederen of personen. Dit geldt ook indien het vervoer van de zending wettelijk verboden is of in strijd zou zijn met de bepalingen van deze voorwaarden. Het accepteren van een zending door GO! betekent niet dat de zending voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving of deze voorwaarden. GO! behoudt zich tevens uitdrukkelijk het recht voor om zendingen waarop de vervoersuitsluiting van toepassing is conform de regelgeving op kosten van de opdrachtgever te (doen) vernietigen of af te voeren.

 

9. De voor het vervoer te betalen vergoeding dient uiterlijk bij aflevering van de zending aan de koeriersdienst contant te worden voldaan, tenzij bij de inontvangstneming van de te vervoeren goederen uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien betaling niet plaatsvindt bij of na inontvangstneming van de zending, treedt - behoudens andersluidende betalingsafspraak met betrekking tot vorderingen voortvloeiend uit de vervoersdienst en andere nevendiensten - verzuim van betaling zonder nadere aanmaning in uiterlijk 14 dagen na inontvangstneming van de zending of, indien dit later is, 10 dagen na ontvangst van de factuur. In geval van verzuim brengt GO! De wettelijke handelsrente in rekening, maar minimaal 0,75% per maand of gedeelte daarvan. GO! behoudt zich het recht voor hogere schade door verzuim te vorderen.

 

III. Overname en levering

1. De aanvaarding van de opdracht vindt plaats bij de inontvangstname daarvan, uiterlijk bij de overhandiging van de zending door of namens de afzender; de uitvoering van de vervoersovereenkomst vindt plaats zodra de verkeerssituatie en de dispositie van de afzonderlijke koeriersvoertuigen dit toelaten.

 

2. Indien leveringstermijnen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen (zie hoofdstuk II.1), gaan deze in bij inontvangstneming van de zending. Bij niet-aflevering wordt de leveringstermijn met ten minste één dag verlengd.

 

3. GO! is gemachtigd - maar niet verplicht - om zendingen te openen om adressen te verifiëren, om de naleving van contractuele en wettelijke vereisten te controleren en op basis van officiële instructies.

 

4. Zendingen mogen in brievenbussen worden gedeponeerd en/of achtergelaten, mits dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Deze zendingen worden geacht te zijn afgeleverd op het moment dat ze in de brievenbus zijn geplaatst of in bewaring zijn gegeven. De aansprakelijkheid van GO! eindigt wanneer het artikel in de brievenbus van de beoogde geadresseerde is geplaatst of wanneer het is gedeponeerd.

 

5. Zendingen waarvan de inontvangstneming door de geadresseerde is geweigerd of die niet konden worden afgeleverd om andere redenen waarvoor GO! niet verantwoordelijk is, worden op kosten van de opdrachtgever aan deze geretourneerd in hetzelfde type dienst als door de opdrachtgever voor verzending is aangevraagd, volgens de geldende GO! prijslijst, tenzij anders overeengekomen.

 

6. Zendingen worden afgeleverd aan de geadresseerde tegen ondertekening. Indien de afzender aangeeft dat aflevering aan de geadresseerde geschiedt tegen identiteitscontrole, vindt aflevering alleen plaats indien de geadresseerde zich voldoende legitimeert door het tonen van een geldig officieel legitimatiebewijs met foto (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs). De afzender moet de geadresseerde hiervan vooraf op de hoogte stellen. Levering aan familieleden, echtgeno(o)t(e) of andere personen van de geadresseerde, inclusief diegenen die aanwezig zijn op het terrein van de geadresseerde, evenals bewoners en buren van de geadresseerde, is alleen mogelijk als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat zij bevoegd zijn om de artikelen in ontvangst te nemen en de bezorger de geadresseerde onmiddellijk informeert door middel van een meldingskaart over de artikelen en de persoon van de vervangende inontvangstnemer (naam en adres van de bewoner of buur) door deze in de ontvangstvoorziening van de geadresseerde te plaatsen (brievenbus etc.). Levering aan bewoners en buren is uitgesloten als de opdrachtgever andersluidende instructies heeft gegeven. Als een zakelijk adres wordt opgegeven als ontvangstadres, vindt levering plaats tijdens normale kantooruren.

 

IV. Aansprakelijkheid

1. Nationaal vervoer van zendingen.

GO! is aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de zending in overeenstemming met de Algemene Vervoercondities 2002 (“AVC”), steeds de meest actuele versie daarvan zoals door de Stichting Vervoeradres gepubliceerd en gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.

 

Ongeacht de aansprakelijkheidslimieten vermeld in lid 1 van dit artikel, wordt de aansprakelijkheid van GO! bij verlies of beschadiging van de goederen voor elke zending als volgt bepaald:

 • Voor nachtelijke zendingen, leveringen op dezelfde dag (Same-Day service) en andere zendingen (uitgezonderd rechtstreekse zendingen) tot 8,33 bijzondere trekkingsrechten voor elke kilogram van het brutogewicht van de zending of € 2.500,00 per zending, afhankelijk van welk bedrag het hoogst is.
 • Voor nationale rechtstreekse transporten tot 8,33 bijzondere trekkingsrechten voor elke kilogram van het brutogewicht van de zending of tot een maximum van € 50.000,00 per zending, indien dit hoger is.

GO! is - ongeacht de rechtsgrond - ontheven van aansprakelijkheid indien en voor zover het ontstaan van de schade te wijten is aan omstandigheden die GO! ook bij betrachting van de zorgvuldigheid van een goed vervoerder niet heeft kunnen vermijden en waarvan GO! de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. Dit geldt in het bijzonder indien de schade is veroorzaakt door een opdracht van de opdrachtgever of diens hulppersoon, alsmede indien de schade is veroorzaakt door omstandigheden waarvoor GO! niet verantwoordelijk is, zoals overmacht, de aard van de zending, rellen en binnenlandse onlusten, arbeidsconflicten, elektrische of magnetische beschadiging of verwijdering van elektrische of fotografische beelden, gegevens of opnamen.

 

2. Internationaal vervoer van zendingen.

De bepalingen van de internationale verdragen (I.3) zijn van toepassing op internationaal vervoer.

 

3. Verplichtingen van de afzender.

De afzender is verplicht bij de keuze uit de door GO! of aan haar gelieerde bedrijven aangeboden diensten rekening te houden met het soort, de waarde en de aard van de te vervoeren zending - ook rekening houdend met mogelijke hoge gevolgschade -, met inbegrip van aansprakelijkheidsrisico's en verzekeringsdekking, zodanig dat de risico's verbonden aan het gebruik van de aangeboden expres- en logistieke dienstverlening, zoals de schades die kunnen intreden in geval van verlies, beschadiging of anderszins onjuiste dienstverlening, zo passend als mogelijk gedekt zullen zijn.

Bijzonder tijdkritische, belangrijke en/of waardevolle zendingen die aan de voornoemde criteria voldoen, moeten vooraf schriftelijk worden aangemeld zodat speciale beveiligings- en controlemaatregelen kunnen worden genomen, rekening houdend met deze door de afzender te specificeren risico's.

 

V. Bepalingen betreffende douaneafhandeling

1. De opdrachtgever moet alle documenten voorleggen die vereist zijn voor inklaring. Door de vereiste documenten in te dienen, staat de opdrachtgever ervoor in dat alle aangiften, export- en importinformatie waarheidsgetrouw en correct zijn. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat onjuiste en frauduleuze verklaringen civielrechtelijke en strafrechtelijke gevolgen kunnen hebben, waaronder inbeslagname en verkoop van de goederen.

 

2. Bij de overhandiging van de zending aan de koerier wordt GO! als douane-expediteur belast met de inklaring, voor zover dit toelaatbaar is. GO! wordt gebruikt als de nominale geadresseerde om een douane-expediteur opdracht te geven de douaneformaliteiten te vervullen. Op de inklaring zijn de tarieftoeslagen volgens de geldende GO! prijslijst van toepassing.

 

3. Douanerechten, opslagkosten en andere kosten die ontstaan door toedoen van de douaneautoriteiten of doordat de opdrachtgever of de geadresseerde de vereiste uitvoerdocumenten, vergunningen of machtigingscertificaten niet heeft overgelegd, komen, samen met de douanerechten en belastingen die worden geheven als de geadresseerde zijn recht op aflevering van de zending doet gelden, voor rekening van de geadresseerde. Indien de geadresseerde niet onmiddellijk aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de opdrachtgever mede aansprakelijk.

 

VI. Gegevensbescherming

Alle persoonsgegevens die door GO! worden verzameld in het kader van de uitvoering van een zending, worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van het contract en om haar eigen legitieme zakelijke belangen met betrekking tot het adviseren en ondersteunen van opdrachtgevers te waarborgen. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven, verkocht of anderszins overgedragen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de afhandeling van het contract of de opdrachtgever hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De opdrachtgever kan zijn toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst; de gegevens worden dan niet langer verwerkt en, indien wettelijk toegestaan, verwijderd. Op verzoek zal GO! de opdrachtgever in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving informeren of en welke persoonsgegevens zijn opgeslagen.

 

VII. Bevoegde rechter

Tenzij dit bij wet of verdrag dwingend anders geregeld is, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met de vervoerovereenkomst exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

VIII. Rechtskeuze

Deze algemene voorwaarden alsmede alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met de vervoerovereenkomst zijn onderworpen aan Nederlands recht.