Maatschappelijk  verantwoord ondernemen

Zonder logistieke dienstverleners zoals GO! zouden een nauw verweven economie en het garanderen van de beschikbaarheid van goederen ondenkbaar zijn. Onze verantwoordelijkheid en inzet voor levensvatbare logistieke oplossingen zijn navenant groot. We streven naar een evenwicht tussen economische bedrijfsvoering en ecologisch beheer.

Onze stelregels

Onze duurzaamheidsnormen zijn stevig verankerd in onze bedrijfsfilosofie en strekken zich uit over onze hele bedrijfs- en waardeketen.

GO! stelregels zijn verwoord in leidende principes, die alle medewerkers proactief in de praktijk brengen en die ons in staat stellen onze klanten optimaal te ondersteunen.

We zijn gecertificeerd

In het hele systeem hebben we met succes een geïntegreerd managementsysteem geïmplementeerd met milieubeheer volgens DIN EN ISO 14001:2015 en kwaliteitsbeheer volgens DIN EN ISO 9001:2015.

 

We hebben dus met succes een belangrijke maatregel geïmplementeerd als onderdeel van onze duurzame bedrijfsstrategie op lange termijn.


Onze medewerkers

Vlakke hiërarchieën, korte besluitvormingskanalen en een hoge mate van individuele verantwoordelijkheid kenmerken onze dagelijkse werkroutines. We moedigen onze medewerkers aan om actief betrokken te raken door ideeën aan te dragen.

We hebben onze medewerkers altijd geholpen om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen en bieden een breed scala aan carrièremogelijkheden. Interne en externe training en bijscholing zorgen ervoor dat onze medewerkers over de hele linie over de vereiste expertise beschikken.

We leiden mensen op in verschillende beroepen. In dit verband hechten we er belang aan om stagiairs vanaf het begin in het GO! systeem te integreren door mogelijkheden te bieden in ons hele systeem. Erkenningen zoals kununu's "Top Company" en "Open Company" en vele andere onderscheidingen, waaronder een uitstekend aanbevelingspercentage, zijn een erkenning van de hoge mate van tevredenheid van het personeel bij GO!


Onze koeriers

Onze koeriers zijn een onmisbaar onderdeel van onze servicebelofte en van onze kwaliteitsnormen. Naast een vaste baan en een eerlijke en tijdige beloning, bieden we afwisseling in ons werk en flexibele werktijden. Bovendien stimuleren we de loopbaanontwikkeling en arbeidsveiligheid van onze koeriers door regelmatige training en bijscholing. Van verkeersveiligheid tot gevaarlijke goederen: onze koeriers zijn up-to-date wat betreft kennis en vaardigheden en houden gelijke tred met de toenemende eisen in de sector.

Bruno S., Hamburg:

"In 2001 ben ik begonnen als zelfstandig koerier bij GO! in Hamburg. Ik vind het heerlijk om elke dag onderweg te zijn in mijn Nissan E-Mobil in het centrum van Hamburg en geniet van het persoonlijke contact met mijn collega's en de klanten die ik elke dag ontmoet."


Onze toewijding

Het is belangrijk voor ons om een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij waarin we een succesvol bedrijf zijn en om steun te bieden aan hen die het minder goed hebben in het leven. Uit een gevoel van sociale verantwoordelijkheid zijn we betrokken bij talrijke sociale projecten, zowel financieel als actief ter plaatse. Deze variëren van steun aan non-profitprojecten en -verenigingen tot liefdadigheidsevenementen en sportsponsoring.

In overeenstemming met onze gedecentraliseerde organisatie ondersteunen we lokale gemeenschappen. In Hamburg steunen we bijvoorbeeld al vele jaren het kinderhospice Sternenbrücke. We zijn ook persoonlijk betrokken bij tal van andere sociale projecten met een regionale focus. Veel medewerkers hebben zich bijvoorbeeld geregistreerd als potentiële stamceldonor in de database van het Duitse Beenmergdonorcentrum (DKMS), hebben geholpen bij de Die Arche en hebben de voedselbanken in Kiel en Lübeck gesteund.


Veiligheid

Veiligheid en beveiliging zijn stevig verankerd in onze organisatie. Het verbeteren van deze beide aspecten is een belangrijk onderdeel van onze processen en geldt in gelijke mate voor GO! stations, goederen in transit, gegevens en personeel, en ze worden regelmatig beoordeeld door middel van interne audits. We beschermen de eigendommen van onze klanten door deze met maximale gevoeligheid en zorg te behandelen.

De bescherming van persoonlijke gegevens en de vertrouwelijke behandeling ervan is verplicht. We behandelen de aan ons verstrekte gegevens van klanten en geadresseerden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

De gezondheid van onze medewerkers vormt de ruggengraat van onze bedrijvengroep. We verbeteren voortdurend de gezondheid en veiligheid op het werk om ervoor te zorgen dat onze medewerkers gezond blijven. Deze inspanningen omvatten regelmatige training, inspecties en audits. Deze maatregelen worden aangevuld door het gezondheidsmanagementprogramma van het bedrijf en lokale preventie-initiatieven.


Onze nalevingsrichtlijnen

GO! tolereert geen corruptie of overtredingen van de mededingingswetgeving. Onze handelingen zijn transparant en we handelen op een eerlijke, weloverwogen en verantwoordelijke manier. Iedereen wordt opgeroepen om dit proactief in praktijk te brengen binnen de context van zijn of haar verantwoordelijkheidsgebied. Steekpenningen en kartelafspraken zijn niet de methoden die bij GO! worden gebruikt om opdrachten en contracten binnen te halen.

 

Hier vindt u onze Gedragscode


Ons milieubeleid

GO! Express & Logistics Deutschland GmbH heeft zich ten doel gesteld een duurzaam milieubeleid te voeren. Wij zien milieubescherming als een bedrijfstaak en zetten ons in voor een zorgvuldig gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het terugdringen van schadelijke invloeden op het milieu. Ons milieubewustzijn wordt weerspiegeld in ons denken en handelen als bedrijf.

De relevante wettelijke en officiële vereisten dienen als basis voor onze acties op het gebied van milieubescherming. Rekening houdend met de technische en economische haalbaarheid, beschouwen we de milieurelevante wetten en voorschriften als minimumvereisten en proberen we maatregelen te nemen die verder gaan dan deze.

We streven naar verbetering. In deze context wordt regelmatig gecontroleerd of de milieudoelstellingen worden gehaald, worden ze voortdurend geëvalueerd en zo nodig aangepast. Tegelijkertijd stellen we onszelf ten doel om het milieumanagementsysteem voortdurend te verbeteren.

In dit verband besteden we bijzondere aandacht aan het slimme beheer van logistieke stromen: onze routes worden voortdurend geëvalueerd en indien nodig aangepast. Alleen al sinds 2017 zijn er drie extra regionale HUB's opgericht. We reduceren het aantal kilometers per pakket op ons routenetwerk door gebruik te maken van onze zeven regionale sorteercentra en door een optimale capaciteitsbenutting van onze lijndienstvoertuigen, die ook tussen locaties rijden om directe leveringen te doen.

We vullen ons wagenpark aan met duurzame, alternatief aangedreven voertuigen. We zetten steeds vaker vrachtdragende fietsen en elektrische voertuigen in, vooral in stedelijke omgevingen. We zijn ook regelmatig betrokken bij proefprojecten, zoals het huidige openluchtexperiment van de stad Kassel, om bijvoorbeeld de CO2-uitstoot en geluidsoverlast van wegen in binnensteden te helpen verminderen. Wat voor ons in dit opzicht vooral belangrijk is - naast het hebben van een direct positief effect op het milieu - is het opdoen van ervaring en het delen ervan met aanbieders van alternatieve aandrijflijnen, gemeenten, met klanten en consumenten en met andere vertegenwoordigers van de logistieke sector, om verdere mogelijkheden voor het bereiken van klimaatdoelstellingen te benutten.

Wat het leveringsproces betreft, verminderen we de belasting op het milieu door aanvullende leveringsopties aan te bieden, bijv. individuele overeenkomsten voor vervangende diensten, bundelen van leveringen en ophalingen, evenals het permanent herzien en optimaliseren van routes en het verminderen van vermijdbaar verkeer. Geadresseerden worden geïnformeerd over leveringen om meerdere leveringspogingen te voorkomen.

Verder zorgen we voor een klimaatneutrale productie van drukwerk, zoals promotiemateriaal en briefpapier, en stimuleren we een milieuvriendelijk ontwerp op onze locaties door gebruik te maken van elektriciteit en gas als brandstof, zonne-energie en energiebesparende LED-technologie.

Alle hierboven beschreven activiteiten kunnen worden gecategoriseerd als onze sociale bijdrage aan duurzaam ondernemingsmanagement. Een milieubeheersysteem volgens DIN EN ISO 14001 wordt in het hele systeem geïmplementeerd.


Last but not least: gecertificeerde kwaliteit

We controleren en verbeteren de kwaliteit die we leveren voortdurend. Het kwaliteitsmanagementsysteem van GO! is gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2015. De audit omvat alle processen van het bedrijf en vormt de basis waarop de levering van onze transportdiensten is gebaseerd. Daarnaast voldoen we aan de richtlijnen voor Good Distribution Practice (GDP) van geneesmiddelen voor menselijk gebruik. We hebben onze naleving van GDP schriftelijk gecertificeerd.