Regulamin konkursu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Nazwa konkursu – "Olśnij swoją drugą połówkę”

2. Organizator konkursu - GO! Express & Logistics Polska Holding Sp. z o.o., ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa

3. Czas trwania konkursu - 13-15.02.2023

4. Uczestnicy konkursu – w konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik zaświadcza zgodność z niniejszymi warunkami oraz wyraża zgodę na publikację przesłanego zdjęcia w materiałach marketingowych GO! Express & Logistics Polska Holding Sp. z o.o. 

5. Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

ZADANIE KONKURSOWE

6. Uczestnik konkursu musi przesłać swoje zdjęcie z logo GO! Express & Logistics na adres marketing@general-overnight.pl w terminie 13-15.02.2023.

WYBÓR LAUREATÓW NAGRÓD 

7. Laureatem/tką konkursu zostaje jedna osoba, wybrana przez jury konkursowe. 

8. Laureat/ka zostanie poinformowany o wygranej niezwłocznie po zakończeniu konkursu. Nagroda zostanie przesłana do Laureata/tki w kolejnych dniach.